Ogłoszenie o naborze 3/G/2019

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami
 3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
 4. Kryteria wyboru operacji i grantów
 5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców
 6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu
 7. Katalog stawek maksymalnych
 8. Wzór pełnomocnictwa
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
 10. Instrukcja Generatora
 11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
 12. Zasady udzielania doradztwa
 13. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS
 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS
 15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dn. 8 lipca 2019 r.
 16. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 17. Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację
 18. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
 19. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
 20. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail do korespondencji projektowej

__________________________________________________________________

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=33047d36783ce616&&b=a20342a0454e13513051236fe9112519

 

 

Interpretację kryterium zgodności z LSR A.6