2/G/2021/001

Gmina Włocławek realizator Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich

Olimpijczyków

Tytuł: Bez ciekawości nie ma mądrości!

Dofinansowanie: 49.879,00 zł

 

Celem projektu jest wsparcie procesów edukacyjnych w ramach klubu młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem i 12 osób z ich otoczenia w okresie od 2 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt ma przyczynić się przede wszystkim do budowania poczucia wartości i zwiększenia samooceny. Uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc pedagoga, nie tylko podczas zajęć, ale również będą mogli liczyć na indywidualną pomoc, w czasie organizowanych konsultacji. Zajęcia z pedagogiem, po okresie izolacji spowodowanej pandemią, mają ułatwić powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z rówieśnikami. Uczestnictwo w projekcie umożliwi rozwój zainteresowań i pasji, pozwoli odkryć te obszary, które mogą wydawać się nudne i niepotrzebne, przy jednoczesnym wyeliminowaniu stresu.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości świata u uczestników, która zaprocentuje w przyszłości osobistym rozwojem. Główny nacisk projektu położony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i językiem angielskim. Projekt ma na celu nie tylko wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, ale również zainteresowanie tymi dziedzinami. Po okresie nauki zdalnej widzimy również potrzebę organizacji warsztatów, których zadaniem jest również niwelacja ewentualnych braków i zaległości powstałych w tym czasie. Celem oddziaływań jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji językowych, a także rozwój pasji i zainteresowań, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. Proponowane zajęcia zmusza uczestników do kreatywności, twórczego myślenia. Pozwolą na zredukowanie stresu poprzez uprawianie sportu.

W projekcie przewidziano cztery formy wsparcia.

 1. Świat odkrywamy, bo angielski perfect znamy – zajęcia warsztatowe. Celem doskonalenie kompetencji językowych uczestników. Nacisk położono na przełamanie barier językowej. Zaplanowano zajęcia przy wykorzystaniu native speakera, indywidulaną pracę z programem Tell me more przy użyciu tabletów z słuchawkami, wykorzystanie gier i pomocy dydaktycznych dla różnych typów inteligencji, wizytę laboratorium językowym na Wydziale Filologii UMK w Toruniu.
 2. Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki! – zajęcia warsztatowe, których celem jest zainteresowanie fizyką. Podczas zajęć uczestnicy będą musieli wykazać się samodzielnością, zaplanowano zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu, w ZS nr4 , w Galileuszu Włocławku.
 3. Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy! – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu sprawdzenia hipotez naukowych. Zajęcia w Młynie Wiedzy w Toruniu i w Galileuszu we Włocławku. Zaprezentują swoje umiejętności podczas konkursu i imprezy dla społeczności.
 4. Eksperymenty i doświadczenia matematyczne! zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów matematycznych. Zdalna nauka matematyki była bardzo trudnym zadaniem. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość na wyrównanie ewentualnych zaległości.
 5. Gimnastyka ciała – do umysłu droga cała! – zajęcia na minisiłowni. Odpowiednie ćwiczenia, pod okiem trenera, pozwolą na wyeliminowanie stresu, wyrobienie nawyku korzystania z tego typu oferty. Po roku pandemii i nauczania zdalnego powrót do aktywności fizycznej jest niezwykle ważny. Zajęcia na minisiłowni umożliwią poprawę kondycji uczestników, stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach w Galileuszu we Włocławku w ZS nr 4 we Włocławku, warsztatach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, zobaczą laboratorium językowe na Wydziale Filologii UMK w Toruniu.

Więcej informacji: http://sp2.wloclawek.pl/

 

2/G/2021/002

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM

Tytuł: Młodzieżowy Klub Odkrywców

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

Projekt obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy). W ramach projektu przewidziano:

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w czterech modułach:

Moduł I Psychologiczno – Społeczny

 • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 godz.
 • Zajęcia z trenerem personalnym – 24 godz.

Moduł II Kreatywna integracja

 • Warsztaty twórcze składające się z różnych modułów w blokach tematycznych – 84
 • Kino plenerowe – 4 seanse

Moduł III Edukacyjno- Zdrowotne

 • Zajęcia matematyczne pn. „Matematyczny zakątek” oraz „Matematyka wspinaczkowa” – 24 godz.
 • Indywidualne wsparcie z matematyki – 32 godz.
 • Warsztaty „Zakamarki pamięci – mnemotechniki” – 32 godz.
 • Warsztaty dietetyczne „Eko-Zdrowie” – 24 godz.
 • Kreatywne warsztaty twórcze – 80 godz.

Moduł IV  Integracyjne działania o charakterze środowiskowym

 • „Piknik rodzinny” na zakończenie wakacji
 • „Spotkanie Mikołajkowe”

Strona grantobiorcy: www.stanislawbm.wloclawek.pl/index.php/rekrutacjaregulamin

 

 

3/G/2021/001

Firma Handlowo Usługowa Splendora

Tytuł: Skarby Kultur – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców

Dofinansowanie: 49.999,50 zł

 

Projektem objętych zostanie 15 cudzoziemców przebywających we Włocławku oraz 15 osób z ich otoczenia. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.

Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno -zarobkowym. Głównym celem projektu jest pomoc takim obywatelom w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, w eliminowaniu wykluczenia społecznego, w zintegrowaniu się ze społecznością polską oraz innymi cudzoziemcami zamieszkującymi na terenie Włocławka.

Sytuacja została znacznie pogorszona przez epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19). Wielu cudzoziemców było pierwszymi ofiarami zwolnień w gospodarce. Brak znajomości języka przyczyniał się w znacznym stopniu do zagubienia cudzoziemców w nowej sytuacji. Pojawia się problem ze zrozumieniem wprowadzonego na czas epidemii ustawodawstwa specjalnego, trudności z dotarciem do specjalistycznej opieki medycznej oraz stygmatyzm społeczny.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca – pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami a rodowitymi włocławianami. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem

Więcej infrmacji: http://splendora.pl/skarby-kultur/

 

3/G/2021/002

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku

Tytuł: Kreatywny niepełnosprawny

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

W okresie od 05.07.2021 roku do 31.10.2021 roku 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osoby z otoczenia podniesie swoją aktywność społeczną z obszaru integracji o charakterze środowiskowym. Utworzenie warunków do włączenia społecznego osiągnięte zostanie poprzez realizację następujących modułów:

 1. Moduł Na naukę nigdy za późno:
 2. a) nauka podstaw obsługi komputera
 3. b) nauka języka angielskiego
 4. Moduł Dbajmy o zdrowie fizyczne i psychiczne
 5. a) indywidualne i grupowe sesje psychologiczne
 6. b) zdrowe odżywianie
 7. c) ćwiczenia z aparatem drenażu limfatycznego

III. Aktywizacja i integracja

 1. a) warsztaty z florystyki
 2. b) otwarte impreza dla społeczności miasta Włocławek – Cieszmy się latem

więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/AmazonkiWloclawskie/

 

3/G/2021/003

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Tytuł: PUZ-ON

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

W okresie 1.VII.2021 – 31.X.2021r. 18 mieszkańców Włocławka, w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 6 osób z ich otoczenia podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób.

W ramach projektu na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane będą działania o charakterze:

– edukacyjnym – warsztaty tematyczne (wzmacniające kompetencje cyfrowe oraz potencjał osobisty uczestników)

– aktywizującym – konkursy i warsztaty tematyczne zachęcające do aktywności intelektualnych, kulturalnych czy sportowych

– integracyjnym – spotkania dla uczestników projektu i osób ich otoczenia;

podczas których uczestnicy będą motywowani i wspierani w działaniach na rzecz własnego rozwoju osobistego i społecznego oraz podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać udział w danej formie wsparcia zgodnie z własnymi potrzebami.

W/w działania rozszerzą ofertę inicjatyw społecznych i aktywizujących organizowanych na rzecz mieszkańców obszaru LSR zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i w realny sposób przyczyniają się do walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem na terenie Włocławka.

Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizację działań sprzyjających włączeni społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:

– 30 godzin warsztatów z autoprezentacji

– 40 godzin warsztatów z obsługi dronów

– 30 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej

– 10 godzin zajęć pokazowych z wykorzystania innowacyjnych technologii ICT

– 3 konkursów tematycznych (z obszaru IT oraz kultury)

– 3 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców Włocławka.

W/w działania prowadzone na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza technicznego PUZ we Włocławku, a także potencjału kadrowego, naukowego i społecznego – pracowników PUZ we Włocławku i wolontariuszy.

Więcej informacji: https://puz.wloclawek.pl/projekt-puz-on/

 

3/G/2021/004

Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Tytuł: Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja

Dofinansowanie: 36.460,00 zł

 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowane działania środowiskowe modelu OSL w okresie 15.06.2021 r. – 15.12.2021 r.

Projekt będzie wspierał działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizację warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje oraz działań środowiskowych

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

– Warsztaty komunikowania

Warsztaty mindfullnes

– Warsztaty techniki animacji

– Warsztaty hortiterapii

– Warsztaty scrapbookingu

– Warsztaty relaksacyjne Viet Tai Chi

Działania środowiskowe:

– Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Lovendy Kujawskiej (warsztaty edukacyjne, zwiedzanie lawendowego pola, pamiątkowa sesja zdjęciowa)

– Warsztaty Kreatywne ABC – dwa zajęcia warsztatowe srapbookingu

– Organizacja Dnia Sportowego

– Organizacja Dnia Pieczonego Ziemniaka

– Świąteczne Warsztaty Twórcze

Więcej informacji: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykuly/53/mocni-razem-podniesienie-wiedzy-liderow-wolontariuszy-i-organizatorow-spolecznosci-lokalnej-2-edycja

 

3/G/2021/005

Stowarzyszenie Mediacyjne na Rzecz Porozumienia

Tytuł: BEZPŁATNA POMOC MEDIACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA

Dofinansowanie: 46.500,00 zł

 

Celem projektu jest zapoznanie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znajdują się konflikcie z osobami z bliskiego otoczenia (również w sporach prawnych) oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia, mieszkańców Włocławka w zakresie zapoznania się z mediacją jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy nie tylko zapoznają się z zasadami i celami mediacji, ale także będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy

wykwalifikowanego mediatora w celu rozwiązania swoich życiowych i prawnych problemów. Dzięki uczestniczeniu w projekcie znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców poprzez zbudowanie dobrej komunikacji i uzyskanie satysfakcjonujących relacji z osobami z rodziny lub najbliższego otoczenia, np. z sąsiadami, a także pozwoli na poznanie i rozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony, „zbuduje” poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny i da możliwość naprawienia krzywdy wyrządzonej innym.

W ramach projektu będą organizowane indywidualne spotkania z każdym z uczestników projektu, na którym będą mogli zapoznać się i instytucją mediacji, a także będzie miał możliwość przedstawienia swoich problemów i kłopotów zarówno życiowych i prawnych, które mogą zostać rozwiązanie na drodze mediacji. Następnie mediator nawiąże w imieniu uczestnika kontakt z osobą lub osobami, z którymi jest on w konflikcie. Kolejnym krokiem będzie wspólne spotkanie stron konfliktu z mediatorem, który pomoże im znaleźć optymalne i satysfakcjonujące rozwiązanie problemu dla obydwu stron.

W ramach projektu przewidziana jest także spotkanie otwarte dla mieszkańców Włocławka z wykorzystaniem specjalnej prezentacji dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Zadania realizowane w ramach projektu:

I ETAP: spotkania indywidualne – informacyjne dotyczące zapoznania z pojęciem, celami i zasadami mediacji, a także rozpoznanie problemów poszczególnych osób, ich diagnozowanie.

II ETAP: spotkania wspólne z drugą stroną konfliktu

 1. Wprowadzenie do mediacji
 2. Przedstawienie punktu widzenia stron ewentualna weryfikacja diagnozy i hipotezy
 3. Poszukiwanie rozwiązań
 4. Budowanie wspólnego rozwiązania
 5. Spisanie porozumienia

III ETAP – Inicjatywa społeczna na zewnątrz – 4 – godzinne spotkanie otwarte na temat mediacji dla mieszkańców Włocławka

Więcej informacji: https://mediacyjne.webnode.com/realizowane-projekty/

 

3/G/2021/006

Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA

Tytuł: Spacerkiem po zdrowie – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców GM Włocławek

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

 

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 15 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na aktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.

Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno-zarobkowym, które zamieszkują na terenie miasta Włocławka.

Z analizy wypełnionych ankiet wynika, że głównym problemem cudzoziemców jest brak znajomości języka polskiego. Nie znają również polskich przepisów administracyjnych. Nie potrafią zintegrować się z otoczeniem, rozwijać się pod względem zawodowym i edukacyjnym, coraz bardziej zamykają się w swoim emigranckim gronie. Naszym głównym celem jest pomoc takim obywatelom w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, w eliminowaniu wykluczenia społecznego, w zintegrowaniu się ze społecznością polską oraz innymi cudzoziemcami zamieszkującymi na terenie Włocławka. Sytuacja została znacznie pogorszona przez epidemie SARS-CoV-2 (COVID-19). Wielu cudzoziemców było pierwszymi ofiarami zwolnień w gospodarce. Brak znajomości języka przyczyniał się w znacznym stopniu do zagubienia cudzoziemców w nowej sytuacji. Pojawia się problem ze zrozumieniem wprowadzonego na czas epidemii ustawodawstwa specjalnego, trudności z dotarciem do specjalistycznej opieki medycznej oraz stygmatyzm społeczny.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami zamieszkującymi obszar Włocławka a rodowitymi włocławianami. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Projekt służy budzeniu aktywności społecznej cudzoziemców na gruncie lokalnym poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, możliwość skorzystania z bezpłatnych porad zawodowych. Uczestnicy, prezentując swoje pasje i zainteresowania, poznając ludzi z podobnymi problemami, budują swoje poczucie wartości, integrują się ze swoją nową ojczyzną, jej kulturą i tradycjami oraz językiem. Bez lęku podchodzą do zmiany pracy, wypełniania urzędowych dokumentów. Nabywają umiejętności i wiedzę niezbędną do zintegrowania się ze społeczeństwem i aktywnego udziału w życiu społecznym.

Więcej informacji: http://splendora.pl/spacerkiem-po-zdrowie/

 

3/G/2021/007

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Aktywizacja ruchowa i społeczna mieszkańców Włocławka

Dofinansowanie: 47.440,00 zł

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj.

zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z psychologiem, dietetykiem, podologiem, kosmetologiem i masażystą. Obok zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne jest również zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która umożliwi osobie niepełnosprawnej usamodzielnienie się, opuszczenie kręgu beneficjentów pomocy społecznej, pozwoli na prawdziwe upodmiotowienie się.

Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 2 spotkaniami wszystkich uczestników w ramach którego będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Poprzez realizacje projektu u uczestników projektu wzrośnie wiedza z zakresu dietetyki, psychologii, podologii, kosmetologii, pilatesu czy ogólnych ćwiczeń fizycznych.

Działania merytoryczne projektu to przede wszystkim podejście holistyczne, które ma na celu zbudować świadomość wśród uczestników na tematy związane z przyczynami bólu, stresu, lęku oraz jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać. Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (2 inicjatywy społeczne), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji.

Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/FunkcjoMasaz

 

 

3/G/2021/008

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Otwarci i aktywni społecznie mieszkańcy Włocławka

Dofinansowanie: 47.010,00 zł

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj. zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z psychologiem, dietetykiem, podologiem, kosmetologiem i masażystą.

Obok zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne jest również zorganizowanie specjalistycznej pomocy, która umożliwi osobie niepełnosprawnej usamodzielnienie się, opuszczenie kręgu beneficjentów pomocy społecznej, pozwoli na prawdziwe upodmiotowienie się. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Projekt będzie dotyczył aktywizacji ruchowej i społecznej mieszkańców Włocławka poprzez spotkania o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – pilastes, kosmetologii i podologii. Zakres tych zajęć będzie uwieńczony 2 spotkaniami wszystkich uczestników w ramach których będzie możliwa wymiana opinii w zakresie w/w tematyki spotkań.

Poprzez realizacje projektu u uczestników projektu wzrośnie wiedza z zakresu psychologii, dietetyki, podologii, kosmetologii, pilatesu czy ogólnych ćwiczeń fizycznych.

Działania merytoryczne projektu to przede wszystkim podejście holistyczne, które ma na celu zbudować świadomość wśród uczestników na tematy związane z przyczynami bólu, stresu, lęku oraz jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać. Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (2 inicjatywy społeczne), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji.

Celem jest powrót osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, do poprawy formy fizycznej i psychicznej, do zwiększenia wiedzy, wiary w swoje możliwości i do szerzenia zdrowego stylu życia i powrotu do swoich ulubionych zajęć, z uwzględnieniem swoich fizycznych i psychicznych ograniczeń (uczestnik projektu otrzyma m.in. tak ważne wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i dzięki temu będzie mógł spojrzeć na swoją niepełnosprawność z innej perspektywy).

Więcej informacji: https://www.facebook.com/FunkcjoMasaz

 

 

3/G/2021/009

Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

Tytuł: Aktywnością przeciw wykluczeniu!

Dofinansowanie: 47.101,00 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich otoczenia – mieszkańców miasta Włocławek w okresie od 01.07.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano różnorodne tematycznie warsztaty grupowe tj. historyczne, z muzykoterapii, relaksacyjne, z poradnictwa psychologicznego, aktywizacji społecznej, artystyczne, prozdrowotne oraz przewidziano także indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie – kandydatów. Uczestnicy projektu będą korzystać z różnorodnych warsztatów, co pozwoli im podnieść swoją wiedzę, zapoznać się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi, co przyczyni się do podniesienia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców miasta Włocławek objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Poprzez udział w przewidzianych w projekcie działaniach uczestnicy będą mieli możliwość wyjścia z domu, przekroczenia swojej bezpiecznej strefy komfortu co przyczyni się do grupowej wymiany doświadczeń, a więc zwiększy ich integrację społeczną oraz wzmocni ich udział w działaniach podejmowanych przez ogół społeczności lokalnej.

Uczestnicy projektu (kandydaci wraz z otoczeniem) będą brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym tj. wyjazd krajoznawczo – historyczny np. do Kłóbki, spacer uliczkami Włocławka (z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego) – poznanie zabytków Włocławka, wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej połączone z warsztatami praktycznymi, integracyjne wyjście do kawiarni na spotkanie z ciekawą personą, wyjście na basen, spektakl/koncert oraz integracyjny piknik/ognisko. Celem oferowanego wsparcia w ramach realizacji projektu będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik integrujący, edukacyjny oraz motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Proponowane wsparcie będzie grupową formą aktywności obywatelskiej. Projekt będzie promował stosowanie i wprowadzanie w życie rozwiązań, które pozwolą włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców Włocławka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 ON oraz 5 os. z ich otoczenia mieszk.miasta W-ek w okresie 01.07.2021r.-30.11.2021r. Proj. zakłada kompleksowe wsparcie w ramach II modułów, które obejmują grupowe działania edukacyjne tj.warsztaty historyczne,z muzykoterapii, relaksacyjne, z aktywizacji społecznej, artystyczne, prozdrowotne, z poradnictwa psychologicznego i indywidualne konsultacje psychologiczne dla kandydatów oraz działania o charakterze środowiskowym tj. wyjazd krajoznawczo-historyczny, spacer uliczkami W-ka(uwzględnienie obszaru rewital.)-poznanie zabytków W-ka, wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej połączone z warsztatami praktycznymi,wyjście do kawiarni na spotkanie z ciekawą personą, wyjście na basen, spektakl/koncert, piknik/ognisko.

Więcej informacji: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykuly/123/projekt-aktywnoscia-przeciw-wykluczeniu

 

4/G/2021/001

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku

Tytuł: Klub Odkrywców

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Cel ogólny to tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 16 mieszkańców M. Włocławek (6K i 10M) objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie do 31.05.2022 r. Projekt „Klub Odkrywców” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Dzięki realizacji projektu 16 mieszkańców M. Włocławek objętych LSR, otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa psychologicznego-socjoterapeutycznego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego stylu odżywiania, tworzenia przedmiotów artystycznych, zdobycie wiedzy na różnych płaszczyznach: matematycznej, kulturowej, miejsca w którym będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkań integracyjnych). Udział w projekcie przyczyni się do integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz wsparcia mieszkańców.

Projekt Klub Odkrywców realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławek.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów:
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,

– Zajęcia z trenerem personalnym

Moduł II – Kreatywna integracja w okresie ferii

Zostaną zrealizowane w blokach tematycznych:
– Betonowe warsztaty twórcze

– I my zostawimy ślad gipsu

– Garnek piasku

– Zaczarowany koralik

– Upcyklinowe warsztaty
– Zajęcia z dietetykiem

– Zajęcia z trenerem personalnym

Moduł III- Edukacyjno-Zdrowotny

-Zajęcia matematyczne:

– Kreatywne zajęcia muzyczne

– Warsztaty dietetyczne Eko -Zdrowie

– Kreatywne warsztaty twórcze
Moduł IV Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

– „Zajączek”
– „Piknik Rodzinny ”

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

4/G/2021/005

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku

Tytuł: Klub Młodzieżowy Nasze Miejsce

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Cel ogólny to : tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 12 mieszkańców M. Włocławek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 K i 6 M) w zakresie aktywizacji społecznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt Młodzieżowy Klub Nasze Miejsce realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego; grupę docelową stanowić będzie 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące Miasto Włocławek Wszystkie działania projektowe będą odbywały się na terenie Miasta Włocławek.
Główną grupą docelową będą dzieci i młodzież wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, w tym młodzież objęta dozorem kuratorskim.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach działań:
a) Wsparcie pedagogiczne:
– grupowe warsztaty pedagogiczne prowadzone metodą W. Sherborne –

– zajęcia indywidualne z pedagogiem -terapeutą

 1. b) Zajęcia edukacyjno-zdrowotne
  – zajęcia edukacyjno-dziennikarskie
  – zajęcia dietetyczne
  – zajęcia sportowe
  c) Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania
  – zajęcia fotograficzne
  – zajęcia ogrodnicze
  d) Zajęcia integracyjne
  – spacer po Włocławku

– organizacja pikniku dla mieszkańców miasta „Razem Fajniej”

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

4/G/2021/002

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku

Tytuł: Uśmiechy pasji SP 23

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Projekt skierowany dla 25 uczniów (12K+13M) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem, którzy w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. W projekcie przewiduje się realizację zajęć w formie 5 bloków tematycznych, a w każdym 2rodzaje zajęć, w formie zajęć pozalekcyjnych. Tematyka bloków została dobrana do potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dzieci oraz zainteresowań.

Bloki:
1.Turystyczno -Ogrodniczy: zajęcia z turystyki i ogrodnicze zakończone przygotowaniem miniogrodu,

2.Kreatywno -Ekologiczny: zajęcia rozwijające kreatywność i twórcze z wykorzystaniem materiałów z recyclingu.

3.Taneczno -Sportowy: zajęcia taneczne rozwijające sprawność ruchową oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

4.Techniczno -Informatyczny: zajęcia przygotowujące uczniów do drobnych napraw domowych i zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LegoMindstormsEV.

5.Dziennikarsko -Fotograficzny: zajęcia z tworzenia tekstów literackich, not dziennikarskich i felietonów oraz zajęcia fotograficzne -będą prowadzili Padlet promujący projekt. Wszyscy wezmą udział w wycieczce po rewitalizowanej części miasta, a na koniec wspólnie spędzą czas w sali zabaw. Każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem psychologa -2 godzina na ucznia. Spośród uczniów zostanie wybrana 10 (podczas spotkania z psychologiem), która zrealizuje 20 godzin Doskonalenia umiejętności społecznych (2 grupy po 5osób).

Więcej informacji: http://www.sp23.wloclawek.pl

 

4/G/2021/003

Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej

Tytuł: Młodzieżowy Klub Filmowca

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Projekt „Młodzieżowy Klub Filmowca” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka.
Głównym celem projektu jest wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (4 K i 6 M) w tym osób z niepełnosprawnością.
Projekt skierowany do młodzieży szkolnej posiada kilka etapów.

Najpierw zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej, która będzie znajdować się w jednym z pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Następnie zostaną zatrudnieni specjaliści, którzy będą prowadzić warsztaty z młodzieżą. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wykonania zasadniczego i finalnego celu projektu, którym jest stworzenie trzech filmów poświęconych sylwetkom znanych twórców literackich związanych z regionem – Marii Danilewicz Zielińskiej, Jerzego Pietrkiewicza, Edwarda Stachury.

Zajęcia ze specjalistami będą miały charakter interdyscyplinarny i zostaną przeprowadzone przez specjalistów reprezentujących świat akademicki, artystyczny, na co dzień niedostępny doświadczeniu włocławskiej młodzieży.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.
Moduł I – Psychologiczno-społeczny
– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II – Kreatywna integracja

 1. Warsztaty kreatywności
  Psychologiczne aspekty badania biografii artysty
  3. Metodologia zdobywania wiedzy o życiu pisarzy i poetów
  4. Tajniki YouTube’a
  5. Jak atrakcyjnie opowiadać o życiu artystów
  6. Montaż materiałów audio-wideo

Celem przedsięwzięcia jest integracja uczestników poprzez wspólną naukę. Warsztaty pozwolą na rozwój wyobraźni, poczucia estetyki, koncentracji, cierpliwości.

Moduł III – Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Wieczór autorski”

Więcej informacji: https://lmkwloclawek.pl/

 

4/G/2021/004

Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej

Tytuł: Piwnica Literacka „U Konopnickiej”

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Projekt Piwnica Literacka „U Konopnickiej” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka. Głównym celem projektu jest wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (7 K i 3 M) w tym osób z niepełnosprawnością.
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej, w której mogłyby odbywać się zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań i umiejętności związanych ze światem literatury i kultury wysokiej, które mogą okazać się przydatne w świecie akademickim i na rynku pracy. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia proponowane w ramach projektu znacznie wykraczają poza program szkolny przedmiotów humanistycznych, jak język polski czy wiedza o kulturze lub wiedza o społeczeństwie, a także poza ofertę kulturalną instytucji usytuowanych we Włocławku.

Zakłada wykorzystanie jednego z pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku i stworzenie w nim Piwnicy Literackiej „U Konopnickiej”, w której mogłyby odbywać się warsztaty literackie, a także spotkania poetyckie, rozmowy, wieczory autorskie, wydarzenia kulturalne tworzone przez młodzież, pozwalające na własną ekspresję twórczą, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz animację kulturalną w środowisku lokalnym, w którym w najbliższej okolicy nie istnieje tego rodzaju przestrzeń.

Ponadto w ramach projektu zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy odbędą zajęcia z młodzieżą.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów:
Moduł I – Psychologiczno-Społeczny
– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II – Kreatywna integracja

Warsztaty będą składały się z czterech bloków tematycznych:
1. Współczesny rynek książki, wydawnictw i promocji literatury
2. Kreatywne pisanie
3. Literatura w sieci
4. Sztuka wystąpień publicznych, warsztaty żywego słowa.
Celem przedsięwzięcia jest integracja uczestników poprzez wspólną naukę. Warsztaty pozwolą na rozwój wyobraźni, poczucia estetyki, koncentracji, cierpliwości.
Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym -„Wieczór literacki ”
Więcej informacji: https://lmkwloclawek.pl/

 

 

4/G/2021/006

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku

Tytuł: Kuźnia uśmiechów SP 23

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych we Włocławku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy poprzez udział w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. Działania te wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce. Projekt zakłada utworzenie 3 rodzajów warsztatów, które uczniowie będą realizować w formie zajęć pozalekcyjnych. Ich tematyka została dobrana do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, ich zainteresowań oraz rozwoju technologicznego:
1.Warsztaty kreatywno-twórcze – zajęcia mające na celu wykonanie ozdób i dekoracji zaprezentowanych w klasach oraz przeprowadzenie mini eksperymentów.
2.Warsztaty konstruktywne – zajęcia z zakresu poznawania gier planszowych, tworzenia puzzli i konstrukcji z klocków z elementami rywalizacji.
3.Warsztaty sportowe – zajęcia ruchowe rozwijające sprawność ruchową i zachęcające do nie tylko do działań zespołowych, lecz także do zdrowego współzawodnictwa oraz prowadzenia aktywnego trybu życia.
– 2 wycieczki po rewitalizowanej części Włocławka zakończona pobytem w kinie i Sali zabaw i wizytą w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.

Więcej informacji: http://www.sp23.wloclawek.pl

 

4/G/2021/007

Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Tytuł: Klub Młodego Fotografa

Dofinansowanie: 48.915,00 zł

Projekt Klub Młodego Fotografa realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupę docelową stanowić będzie 12 osób, 8 osób zagrożonych ubóstwem (4K i 4 M) oraz 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (2K i 2M) zamieszkujące Miasto Włocławek Wszystkie warsztaty realizowane w ramach projektu będą odbywały się na terenie Miasta Włocławek. W ramach projektu przewiduje się wyjazd do Bydgoszczy Muzeum Fotografii.
Głównym celem projektu jest wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań pedagogicznych, edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osób z ich otoczenia zamieszkujących Włocławek w okresie od 01.12.2021 do 31.05.2022. Główną grupą docelową będą dzieci i młodzież, w tym w tym osób z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach działań:
a) Wsparcie pedagogiczne:
– indywidualna terapia pedagogiczna (wraz z diagnozą)

– grupowe warsztaty pedagogiczne
b) Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania
– zajęcia fotograficzne

– zajęcia arteterapia

– zajęcia z marketingu i promocji

 1. c) Zajęcia integracyjne
  – wycieczka do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
  – organizacja pikniku fotograficznego dla mieszkańców miasta

Więcej informacji: https://zst.com.pl/

 

5/G/2021/001

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku

Tytuł: Bezpieczna Przystań

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów. Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotne
Warsztaty dietetyczne

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotne
Warsztaty krawiecko-hafciarskie „Kącik dla mnie i dla Ciebie”
Moduł III Integracyjny
działania o charakterze środowiskowym – 2 działania
„Śniadanie na trawie”
„Piknik Rodzinny”

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

5/G/2021/004

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku

Tytuł: Kreatywna Przystań

Dofinansowanie: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób – 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Edukacyjno – Twórczo – Zdrowotny
1. Warsztaty dietetyczne

 1. Eko-kosmetyka
  3. Betonowe warsztaty twórcze
  4. Warsztaty florystyczne
  5. „Szydełkowe wariacje sznurkiem”
  6. „Obrazy mchem malowane”
  7. „Szycie- sznurkiem wyplatane”

Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym

„Śniadanie na trawie”
„Piknik Rodzinny”

Więcej informacji www.fundacjavladislawia.pl

 

5/G/2021/005

Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA

Tytuł: W zdrowym ciele zdrowy duch – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek

Dofinansowanie: 31.555,00

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek ( 10 K i 5 M) oraz 10 osób z ich otoczenia ( 5 K i 5 M) poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Wnioskodawca stworzy możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami a Polakami. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach projektu odbędą się zajęcia dla osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w szczególności ich rodzin. Aktywność ta obejmie stworzenie możliwości integracji na spotkaniach zapoznawczo – kulturowych oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (warsztaty aktywizujące). Po opuszczeniu projektu beneficjenci uzyskają umiejętności i wiedzę niezbędne do integracji społecznej i brania aktywnego udziału w życiu społecznym, jak i zawodowym. Poruszone zostaną również tematy związane z ochroną zdrowia i ryzykiem związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną w tym wyjaśnione zostaną kwestie obostrzeń prawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób dotkniętych skutkami spowodowanymi przez Covid-19.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia podnoszące wiedzę z języka polskiego
 2. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
 3. Warsztaty aktywizujące Chcę, umiem, potrafię
 4. Warsztaty aktywizujące Zimowe zabawy
 5. Warsztaty aktywizujące Myślę logicznie
 6. Spotkania integracyjno-kulturowe

Więcej informacji: http://splendora.pl/

 

5/G/2021/006

Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA

Tytuł: Społeczność różnych kultur – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek

Dofinansowanie: 37.810,00

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców
przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek poprzez wyposażenie ich w odpowiednią
wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywnego udziału w życiu społecznym i
zawodowym. Projektem objętych zostanie 15 cudzoziemców ( 5 K i 10 M) przebywających we
Włocławku oraz osób z ich otoczenia ( 5 K i 5 M). Wnioskodawca stworzy możliwość integracji
pomiędzy cudzoziemcami a Polakami oraz przeprowadzi kampanię informacyjną
propagującą problematykę cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem na terenie miasta. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach projektu odbędą się zajęcia dla osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w szczególności ich
rodzin. Aktywność ta obejmie stworzenie możliwości integracji na spotkaniach integracyjno – kulturowych oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (warsztaty aktywizujące). Po opuszczeniu projektu beneficjenci uzyskają umiejętności i wiedzę niezbędne do integracji społecznej i brania aktywnego udziału w życiu społecznym, jak i zawodowym. Poruszone zostaną również tematy związane z ochroną zdrowia i
ryzykiem związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną w tym wyjaśnione zostaną kwestie obostrzeń prawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób dotkniętych skutkami spowodowanymi przez
Covid-19.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia podnoszące wiedzę z języka polskiego
 2. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
 3. Warsztaty aktywizujące Dzielimy się tradycjami
 4. Warsztaty aktywizujące Adaptacja kultur
 5. Warsztaty aktywizujące W grupie siła
 6. Spotkania integracyjno-kulturowe
 7. Spotkania informacyjne

Więcej informacji: http://splendora.pl/

 

5/G/2021/003

Klub Sportowy Be Active

Tytuł: AKTYWNY SENIOR 2

Dofinansowanie: 46.747,50

Projekt skierowany jest do osób po 55 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt zaktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem, przez co zwiększy się ich dbałość o własne zdrowie. Udział w zajęciach sprawi, że osoby zagrożone wykluczeniem będą wychodzić z domu i uczestniczyć w życiu społecznym. Ponadto zajęcia z pedagogiem pozwolą na zrozumienie mechanizmów psychologicznych, które powodują, że człowiek przyjmuje bierną postawę, nie wychodzi z domu, izoluje się od społeczeństwa. Staranie dobrane dyscypliny sportowe pozwolą na uzyskanie u osób zagrożonych wykluczeniem poczucia postępów, co będzie korzystnie wpływać na ich motywację do uczestnictwa w projekcie. Dyscypliną sportu, która pozwala na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jest tenis, przez wielu uważany za elitarny. Projekt ten pozwoli uczestnikom zapoznać się z tą dyscypliną sportu. To wpłynie na zwiększenie poczucia własnej wartości, co przełoży się na większą aktywność społeczną. Ćwiczenia fitness i nordic-walking poprawią ogólna sprawność fizyczną. Zajęcia gimnastyczne „zdrowy kręgosłup” pozwolą na poprawę ruchomości stawów, wzmocnią aparat mięśniowy oraz rozciągną przykurczone mięśnie co powinno zmniejszyć odczucia bólowe uczestników.  Zajęcia z jogi pozwolą na wzmocnienie aparatu kostno-stawowego co powinno zmniejszyć dolegliwości bólowe.
Zajęcia „Sprytny Senior” usprawniające myślenie i zapamiętywanie realizowane w formie spotkań towarzyskich, na których uczestnicy będą mogli grać w starannie dobrane gry planszowe i karciane. Te spotkania, umożliwią większą aktywizację społeczną uczestników oraz pobudzą uczestników do wysiłku intelektualnego, co sprzyjać będzie hamowaniu objawów „braku pamięci” i „spowolnieniu intelektualnemu”.
Zajęcia otwarte i spotkanie integracyjne pozwolą na wymianę doświadczeń tenisowych, integrację z osobami młodymi, co przełoży się na zachowania prospołeczne beneficjentów projektu. Będą chętniej i aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Realizacja zajęć w projekcie w ramach sześciu modułów:

Moduł Fitness
Moduł Zdrowy Kręgosłup

Moduł Cardio Tenis
Moduł Nordic Walking
Moduł Zmotywowany Senior
Moduł Sprytny Senior.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/BeActiveWloclawek/

 

5/G/2021/013

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Aktywizacja prozdrowotna i prospołeczna mieszkańców Włocławka

Dofinansowanie: 40.080,00

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do osób z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności (wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem) lub osób z ich otoczenia, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Ilość godzin przewidziana w ramach projektu to 279 godzin (warsztaty i praca indywidualna) oraz w ramach zarządzania co najmniej 265h. Zajęcia pilatesu będą prowadzone w ramach indywidualnych lekcji Pilates, by skoncentrować się na indywidualnych problemach oraz zachować bezpieczeństwo w razie zaostrzeń pandemicznych.
Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj.
zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z lekarzem, psychologiem, hortiterapeutą, instruktorem Pilates i masażystą.

Więcej informacji: https://funkcjomasaz.pl/

 

5/G/2021/014

FunkcjoMasaż Anna Wodrowska

Tytuł: Poprawa formy psychofizycznej i społecznej mieszkańców Włocławka  

Dofinansowanie: 45.780,00

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do osób z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności (wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem) lub osób z ich otoczenia, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Ilość godzin przewidziana w ramach projektu to 279 godzin (warsztaty i praca indywidualna) oraz w ramach zarządzania co najmniej 265h. Zajęcia pilatesu będą prowadzone w ramach indywidualnych lekcji Pilates, by skoncentrować się na indywidualnych problemach oraz zachować bezpieczeństwo w razie zaostrzeń pandemicznych.
Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj. zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z lekarzem, psychologiem, hortiterapeutą, instruktorem Pilates i masażystą.

Więcej informacji: https://funkcjomasaz.pl/