Ogłoszenie o naborze

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu z załącznikami

3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu;

4. Kryteria wyboru operacji i grantów;

5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców

6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu

7. Katalog stawek maksymalnych

8. Wzór pełnomocnictwa

9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

10. Instrukcja Generatora

” width=”400″>

11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

12. Zasady udzielania doradztwa

13. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS

14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dn. 24.10.2016 r.

16. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail do korespondencji projektowej


GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH