1.
2/G/2019/001
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika
Tytuł: Klub Młodzieżowy Śródmieście
Kwota dofinansowania: 38.842,75 zł

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Śródmieście dla 30 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Śródmieście będzie przygotowanie młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez między innymi nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu, co odbywa się poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz dokonywane wybory i decyzje, przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i społecznych, kształtowanie konstruktywnych społecznie norm i zachowań oraz wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych.

 

2.
2/G/2019/006
Centrum Kultury „Browar B”
Tytuł: Przystań Piwnica
Kwota dofinansowania: 40.365,00 zł

Celem projektu jest stworzenie klubu młodzieżowego „Przystań Piwnica” dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, w tym młodzieży objętej dozorem kuratorskim.
W ramach działalności klubu przez 3 dni w tygodniu uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną opiekę wychowawcy, który pomoże im odrabiać lekcje i twórczo zorganizuje czas wolny. W sumie odbędzie się 114 takich spotkań. W ich ramach zostanie zorganizowane także:
– 38 warsztatów z psychologiem (1 raz w tygodniu)
– 20 warsztatów arteterapii (2 razy w miesiącu)
– 10 spotkań z socjoterapeutą (1 raz w miesiącu)
– 10 warsztatów z doradcą zawodowym (1 raz w miesiącu)
Dzieci i młodzież będą mogły wspólnie odrabiać lekcje – starsi będą pomagać młodszym, nauczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Będzie to także miejsce nabywania nowych i rozwijania posiadanych umiejętności społecznych. Dodatkowo zaplanowano także wyjazd do opery i filharmonii w Bydgoszczy, 5 wyjść do i kina a rodziny uczestników projektu skorzystają z poradnictwa kuratora sądowego. Uczestnicy zostaną przygotowani do życia społecznego. Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 31 stycznia 2021.

 

3.
2/G/2019/003
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza
Tytuł: Klub Młodzieżowy Małe Południe
Kwota dofinansowania: 30.995,00 zł

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Małe Południe dla 15 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Małe Południe jest stworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży w którym młodzi ludzie będą chcieli spędzać wspólnie czas i realizować swoje pasje, a także miejscem wskazującym młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Odbiorcami wsparcia będą dzieci i młodzież oraz osoby z ich otoczenia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem klubu będzie przede wszystkim wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań.

 

4.
2/G/2019/004
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Wojska Polskiego
Tytuł: Popołudnie z „10”
Kwota dofinansowania: 41.677,55 zł

Projekt „Popołudnie z „10” jest adresowany do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (60 osób: K30/ M30) w tym również 15 rodziców z rodzin wykluczonych społecznie (udział w warsztatach związanych z projektowaniem zawodowej ścieżki swego dziecka i jego wspieraniem oraz w zajęciach twórczych) i 15 nauczycieli pracujących w szkole mających do czynienia z dziećmi wykluczonymi społecznie bądź mogącymi mieć z nimi kontakt.
Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci będą nastawione na promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych: zajęcia edukacyjne – sprzyjające rozwojowi zainteresowań i pasji uczniowskich oraz współpracy i integracji rówieśniczej. Panele tematyczne zajęć zostały opracowane z myślą o uczniach, ich rodzicach i nauczycielach, których złączy wspólny cel – budowanie społeczeństwa aktywnego i kreatywnego, mającego poczucie odpowiedzialności za losy młodego pokolenia. Termin realizacji od 07 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020.

 

5.
2/G/2019/007
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Tytuł: Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym
Kwota dofinansowania: 39.841,00 zł

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych w Klubie Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku jest aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez wsparcie procesu edukacyjnego i rozwój zdolności interpersonalnych.
Klub młodzieżowy to miejsce, w którym dzieci i młodzież będą korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno – kulturalnego. Klub zakłada realizację następujących celów: pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań, wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań. Termin realizacji od 02 stycznia 2020 do 27 listopada 2020.

 

6.
2/G/2019/009
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej
Tytuł: Klub Świetlik
Kwota dofinansowania: 37.670,00 zł

Projekt Klub Świetlik realizowany będzie w formie Klubu Młodzieżowego, w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne min. edukacji artystyczno – terapeutycznej: arteterapii z sensoterapią, muzykoterapii, gry i zabawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania filmowe i teatralne, w ramach których min. będą prezentowane rówieśnikom bardzo ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki min. w szkole oraz w drodze do i ze szkoły. Dzięki korelacji tematycznej na zajęciach artystycznych, teatralnych, uczniowie będą przezwyciężać trudności szkolne, utrwalać sobie wiedzę np. podstawowe zasady poruszania się po ulicy. Grupa 20 niepełnosprawnych uczestników objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze ale również będzie rozwijała swoje talenty, pasje i zainteresowania, co przyczyni się do wzmocnienia kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Ponadto zajęcia, w których będzie brała udział grupa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, będą miały charakter terapeutyczny, usprawniający zaburzone funkcje, a jednocześnie rozwijające artystyczne umiejętności i postrzeganie otaczającego świata, utrwalające podstawowe zasady społeczne. Podczas gier i zabaw tematycznych będą rozwijane logiczne myślenie, spostrzegawczość, ale również rozwijane zaburzone sfery. Gry będą tak dobrane aby rozwijały myślenie, spostrzegawczość i min. nawiązywały do podstawowych zasad bezpieczeństwa np. ruch drogowy. Sposób rozumienia i postrzegania otaczającego świata pozwoli grupie na aktywne włączenie się w rozumienie rzeczywistości, przyczyni się do rozwoju i włączenia się w kategoriach: społecznych, psychologicznych i ekonomicznych. Podniesie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym będzie wsparte warsztatami z psychologiem, który doradzi, pomoże uczniom z niepełnosprawnościami w przełamywaniu barier nieśmiałości, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, w odkrywaniu talentów ale również pomoże zrozumieć zagrożenia, które występują wokół np. w codziennym przemieszczaniu się do szkoły. Realizacja działań wpłynie również na podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. Grupa w klubie będzie się wzajemnie wspierać. Starsi uczniowie będą wpierać i pomagać młodszym uczestnikom, pełniąc rolę coacha. Realizacja przez uczestników wsparcia i coachingu rówieśniczego przyczyni się do podniesienia wiedzy a także da poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich jak i wsparcie w komunikacji społecznej i podniesie efektywność społeczną. Termin realizacji od 01 stycznia 2020 do 19 grudnia 2020.

 

7.
2/G/2019/005
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Tytuł: Sport, nauka oraz sztuka – właśnie Ciebie szuka!
Kwota dofinansowania: 41.243,42 zł

Odbiorcami wsparcia będzie 24 dzieci w wieku 7-11 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 24 osoby z ich otoczenia.
Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2020 do 27 listopada 2020r. Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą wspierać proces edukacyjny i pomagać w przezwyciężaniu trudności, odkrywaniu potencjału u uczniów. Przyczynią się również do integracji ze środowiskiem lokalnym. Umożliwią również rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.
Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości obcowania ze sztuką, instytucjami kulturalnymi w mieście. Istotnym założeniem projektu jest włączenie jego uczestników w akcje organizowane dla mieszkańców Włocławka. Uczestnicy mają czerpać radość z własnej działalności i prezentacji swoich dokonań. Poprzez działania zaplanowane w projekcie mają uczyć się wykorzystywać czas wolny w sposób kreatywny i aktywny. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności, głównie społeczne i komunikacyjne, takie jak zadawanie pytań, zbieranie informacji, umiejętności dostrzegania, formułowania, znajdowania przyczyny, analizy i rozwiązywania problemów, umiejętność wytyczania sobie celów, umiejętność planowania i podejmowania decyzji, dzielenia się zdobytą wiedzą, współpracy w grupie. Kolejnym celem projektu jest rozbudzenie postawy poznawczej wobec świata zewnętrznego. Udział w projekcie ma przygotować uczestników do późniejszego kreatywnego życia w mieście. Udział w zajęciach wzmocni poczucie własnej wartości, pozwoli na rozwój talentów i zainteresowań.

 

8.
2/G/2019/008
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Tytuł: Klub Młodzieżowy – Baza Przygody
Kwota dofinansowania: 40.502,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Cel osiągnięty zostanie do sierpnia 2020. Przewidziane w projekcie działania obejmują prowadzenie klubu młodzieżowego, w ramach którego przewidziano: opiekę i realizację zajęć przez opiekuna klubu młodzieżowego, zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne, realizację formy biwaku harcerskiego (2 dniowy biwak) oraz formę podsumowania pracy w klubie w formie półkolonii harcerskich (5 dni półkolonii).

 

9.
3/G/2019/001
Centro Plus Andrzej Rafalski
Tytuł: Nowe kwalifikacje nowy START
Kwota dofinansowania: 149.977,26 zł

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej z obszaru Miasta Włocławek.
Głównym celem jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie aktywności społecznej w okresie od 01 lutego 2020 do 30 kwietnia 2021.
Wsparcie dla uczestników będzie obejmowało identyfikację potrzeb, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne pośrednictwo pracy, Spotkanie z wizażystą i przeprowadzenie metamorfoz, Szkolenia zawodowe, Staże zawodowe.

 

10.
3/G/2019/004
OLIVIO Sp. z .o.o.
Tytuł: Aktywni we Włocławku
Kwota wsparcia: 135.560,00 zł

Cel główny to aktywizacja społeczno-zawodowa 12 mieszkańców Włocławka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie do marca 2021. Planowane działania stanowią podstawę do włączenia społecznego mieszkańców miasta Włocławek, które odbędzie się poprzez aktywizację społeczno-zawodową. Poprzez aktywizację społeczną rozumiane jest specjalistyczne wsparcie (psycholog oraz inni specjaliści, warsztaty umiejętności społecznych), poprzez aktywizację zawodową rozumiane jest wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologa pracy, udział w Centrum Oceny (Development Centre – innowacyjne podejście do aktywizacji zawodowej) szkolenia zawodowe, warsztat umiejętności zawodowych oraz staże u pracodawców.

Beneficjent zrezygnował z przyznanego grantu.

 

11.
4/G/2019/002
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Tytuł: Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek
Kwota wsparcia: 43.983,00 zł

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 20 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędne do integracji społecznej oraz biegłość posługiwania się językiem polskim.
Projekt ma na celu zintegrować społeczność osób przyjeżdżających do Polski w celu emigracyjno -zarobkowym, które zamieszkują na terenie miasta Włocławka.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, wspieranie integracji oraz aktywizacji cudzoziemców będzie realizowane poprzez: naukę języka polskiego organizowaną w grupach wiekowych, w tym naukę alfabetu oraz pisowni polskich liter, poszerzenie podstawowego zasobu leksykalnego, zdobycie elementarnych wiadomości z gramatyki języka polskiego; uczestnictwo w integracyjnych warsztatach poświęconych kulturze polskiej oraz regionowi Kujaw, na których uczestnicy będą mogli przedstawić także swoje pasje i zainteresowania; korzystanie z usług doradcy zawodowego, udzielającego porad w zakresie poszukiwania pracy, zmiany pracy, dokumentacji związanej z rozpoczęciem pracy, rodzajem umów, praw pracowniczych oraz pomocy w kontaktach pracodawca – pracownik. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z nowymi ofertami pracy, które zostaną omówione, chętnym zostanie udzielona pomoc w zdobyciu pracy zgodnej z kwalifikacjami. Stworzona zostanie również możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami zamieszkującymi obszar Gminy Miasto Włocławek a rodowitymi włocławianami.
Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy oraz umiejętności przez beneficjentów, umożliwiając im aktywny udział w życiu społecznym, chroniąc tym samym przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Termin realizacji od 30 marca 2020 do 31 grudnia 2020.

 

12.
4/G/2019/003
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM
Tytuł: Trzeźwienie przez kulturę
Kwota wsparcia: 47.239,51 zł

Wsparciem zostaną objętych 48 mieszkańców miasta Włocławka z rodzin zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem wykluczenia społecznego, zwłaszcza osoby i rodziny uzależnione i współuzależnione.
Dzięki realizowanym w ramach projektu działaniom osoby objęte projektem podniosą swój poziom aktywności społecznej, zintegrują się ze społeczeństwem, poprawią jakość więzi rodzinnych.
Projektem objęte są osoby uzależnione należące do grup AA (Anonimowi Alkoholicy): „OdNowa”, „Poranek”, „Centrum”, oraz grupy Anonimowych Narkomanów, działających przy parafii św. Stanisława BM we Włocławku . Dotyczy to uzależnień alkoholowych, narkotykowych, jak i osób współuzależnionych, czyli ich rodzin i bliskich. Uzależnieni są osobami w różnym wieku. Od około 18 do 70 roku życia. Osoby współuzależnione to członkowie rodzin. Wszystkich dotyka problem alkoholu jak i narkotyków. Osoby objęte projektem pochodzą z miasta Włocławka. W ramach projektu przewidujemy następujące działania:
1. integracja wielopokoleniowa „Razem – jak wspólnie spędzać czas ”. Kreatywne zajęcia prowadzone, aby podnieść ogólną kulturę spędzania czasu.
– wyjście do kina i teatru, wycieczka do Centrum pomocy rodzinie i uzależnionym,
2.: zajęcia kulinarne pod hasłem „Kultura jedzenia – gotujemy się do pracy nad sobą ” .
– w ramach zajęć uczestnicy przygotują kolacje wigilijną i śniadanie wielkanocne.
3.zajęcia muzyczne pod hasłem „Muzyka – harmonia i dźwięki dają siłę”.
– nauka gry na gitarze i ukulele.
4.sportowe pod hasłem „Sport – wyrabia siłę i hart ducha ”.
– wycieczka rowerowa, wyjścia na kręgielnie i siłownie.
6. Zajęcia z terapeutą.
7. Spotkania z psychologiem.
8. Zajęcia z doradcą od spraw kryzysowych.

Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 31 lipca 2020.

 

13.
4/G/2019/004
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
Tytuł: Zdolni ONI
Kwota dofinansowania: 48.250,00 zł

Celem projektu jest aktywne włączenie w życie społeczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zmotywowanie do wyjścia z domu i pokazanie swoich umiejętności.
Projekt zakłada organizację różnego rodzaju aktywności, którego beneficjentami będą ONI, ich opiekunowie, którzy zrezygnowali z pracy aby się nimi opiekować i osoby z ich otoczenia, czyli najbliższa rodzina. Zajęcia przysposabiające do życia, kulinarne i zajęcia teatralne dla ONI będą okazją do nabycia i rozwijania zdolności manualnych, interpersonalnych i społecznych. Wraz z opiekunami natomiast będą mogły wspólnie iść na basen czy do kina – miejsc, które dla zdrowych mieszkańców miasta są codziennością, a dla ONI i ich rodzin to często ogromne wyzwanie aby zmierzyć się z nieżyczliwymi spojrzeniami ale także lękami ONI. Wspólnie pojadą także do wioski tematycznej w Węgiersku. Bardzo ważnym elementem będzie także prezentacja dokonań uczestników projektu. Przedstawienie teatralne będzie prezentowane podczas Koncertu Wielu Serc oraz co najmniej 2 innych wydarzeniach dla szerokiej grupy odbiorców podczas miejskich wydarzeń. Także prace powstałe podczas zajęć przysposabiających do życia zostaną pokazane mieszkańcom miasta podczas jarmarków oraz wystawy w czasie Koncertu Wielu Serc – który będzie zwieńczeniem podjętych przedsięwzięć. Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 28 lutego 2021.

 

14.
4/G/2019/005
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie
Tytuł: Aktywni mimo wszystko!
Kwota dofinansowania: 35.457,80 zł

Celem projektu będzie zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób z ich otoczenia
w okresie od 30 marca 2020 do 30 listopada 2020.
Dla uczestników projektu zaplanowano warsztaty psychologiczno – społeczne tj.: warsztaty z psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, informatykiem oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne tj.: warsztaty z dietetykiem, wizażystą. Uczestnicy projektu biorący udział w warsztatach z różnorodnych dziedzin podniosą swoją wiedzę, zapoznają się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi.

 

15.
5/G/2019/002
Gmina Miasto Włocławek
Tytuł: Partnerstwo – od czego zacząć
Kwota dofinansowania: 50.000,00

Zaplanowane w projekcie działania mają za zadanie upowszechnienie idei ekonomii społecznej na obszarze miasta Włocławek, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentację dotychczasowych usług oraz produktów wypracowanych przez włocławskie podmioty ekonomii społecznej. Projekt ma przyczynić się do inicjowania współpracy pomiędzy JST, PES i przedsiębiorcami dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Planowane w ramach realizacji projektu działania to 6 warsztatów, 25 spotkań indywidualnych z szeroko rozumianego poradnictwa, w tym prawnego, wizyta studyjna, konferencja oraz opracowanie diagnozy w formie raportu posłużą upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej jako możliwego rozwiązania wpływającego na zmianę sytuacji społeczno-zawodowej przedstawicieli grup defaworyzowanych. Planowane warsztaty, wyjazd studyjny czy indywidualne spotkania służą przybliżeniu idei tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw społecznych oraz zdiagnozowania barier i potencjałów w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej we Włocławku. Przewidziano także wsparcie w nawiązywaniu współpracy, w tym w formule partnerstw z podmiotami sektora PES, publicznego i podmiotami sektora gospodarczego. Planowane działania bazować będą na współdziałaniu z lokalnym OWESem. Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 30 września 2020.

 

16.
5/G/2019/001
Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Tytuł: Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku
Kwota dofinansowania: 49.920,80 zł

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu aktywności mieszkańców Miasta Włocławka w obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Zostanie on osiągnięty w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, poprzez realizacje trzech kierunków działań. Pierwszy obejmuje działania szerzące wśród włocławian wiedzę na temat podmiotów ekonomii społecznej i zachęcające do aktywności w tej dziedzinie. Zainicjowana zostanie kampania informacyjna w mediach lokalnych oraz mediach społecznościowych na temat PES, organizowane będą otwarte spotkania informacyjne (5 spotkań), konferencja, przygotowane i dystrybuowane zostaną materiały informacyjne. Drugi, wsparcie istniejących PES, będzie zrealizowane poprzez dokonanie indywidualnej analizy potrzeb rozwojowych rzeczonych podmiotów, a następnie na podstawie wyników analizy, skonstruujemy odpowiedni program szkoleniowy i/lub doradczy dostosowany do potrzeb beneficjenta. W trzecim kierunku, grupa 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia aktywności w sektorze gospodarki społecznej. W ramach projektu planowane jest również szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta przybliżające zalety stosowania klauzuli społecznych w zamówieniach publicznych. Na etapie realizacji projektu zawarte zostanie porozumienie z lokalnym oddziałem OWES ws. wsparcia rozwoju i szerzenia idei sektora gospodarki społecznej na obszarze Gminy Miasto Włocławek.

 

17.
3/G/2019/002
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc
Tytuł: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka II
Kwota dofinansowania: 158.685,20 zł

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (14 kobiet, 6 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.08.2020 r.
Uczestnicy projektu: 20 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujące Miasto Włocławek, w tym: 14 kobiet i 6 mężczyzn.;
Zakres wsparcia:

a) Określenie ścieżki reintegracji przy udziale psychologa i doradcy zawodowego (2 godz./osoba);

b) Aktywizacja społeczna

– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych ( 2 grupy 10osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień);

c) Aktywizacja zawodowa poprzez

– Warsztaty doradztwa zawodowego (2 grupy 10-osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień ),
– Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (2 godz. / osoba),
– Pośrednictwo pracy (4 godz. / osoba),
– Szkolenia zawodowe (60 godz.);
– Staże zawodowe (3 m-ce).
Działania towarzyszące:  bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Termin realizacji od 01 marca 2020 do 30 października 2020.

 

18.
2/G/2020/001
Zespół Szkół nr 11
Tytuł: Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem
Kwota dofinansowania: 44.000,00 zł

Celem głównym projektu jest założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego „Jedenastka” dla 24 osób (16 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z klas 4-7 i 8 osób dorosłych z ich otoczenia) w okresie od 01 września 2020 do 31 marca 2021.

Działalność klubu opiera się na realizacji 6 modułów zajęć tematycznych:

– Zajęcia językowe
– Zajęcia matematyczne
– Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
– Zajęcia sportowo-rekreacyjne
– Zajęcia terenowe
– Gry planszowe

 

19.
2/G/2020/003
WKS Włocłavia
Tytuł: Zabawa-sport-nauka – to jest to czego szukam
Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł

Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku 10-13 lat pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających ograniczony dostęp do różnorodnych form aktywności w czasie pozaszkolnym. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dla 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży w okresie od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 poprzez umożliwienie poznania różnych form aktywności, a także wsparcie procesu edukacyjnego, wzmocnienie procesu integracji społecznej, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Zajęcia sportowe
– Warsztaty z psychologiem
– Wsparcie w procesie edukacyjnym
– Wycieczka do Warszawy
– Wyjście grupowe na mecz

 

20.
2/G/2020/004
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. ST. BM
Tytuł: Akademia edukacyjno – twórcza
Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Projekt realizowany jest w formie Klubu Młodzieżowego od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021, adresowany do 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (4K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (5K i 4M) z otoczenia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży, a także wzrost umiejętności rozwojowych, psychologicznych, poznawczych i społecznych.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Warsztaty językowe – nauka języka hiszpańskiego
– Warsztaty muzyczno-wokalne – nauka gry na gitarze i ukulele z elementami śpiewu
– Warsztaty plastyczno-techniczne
– Warsztaty teatralne
– Warsztaty z psychologiem
– Konkurs piosenki
– Wystawienie sztuki teatralnej

 

21.
3/G/2020/001
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Tytuł: Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II
Kwota wsparcia: 36.007,00 zł

Celem projektu jest wsparcie integracji grupy 20 cudzoziemców zamieszkujących teren Gminy M. Włocławek poprzez świadczenie usług edukacyjnych w postaci zajęć aktywizacyjnych i zajęć z j. polskiego oraz wspieranie procesów integracyjnych w ramach organizowanych spotkań otwartych i pomocy różnorodności kulturowej w okresie od 01 października 2020 do 30 kwietnia 2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Zajęcia – nauka języka polskiego
– Warsztaty aktywizujące – eko warsztaty
– Spotkania kulturowe
– Doradztwo zawodowe – wsparcie psychologiczne

 

22.
3/G/2020/002
Przedszkole Publiczne nr 16
Tytuł: Sensoryczny ogród Ekoludka – inspiracja i rozwój dla aktywności społecznej
Kwota wsparcia: 44.638,00 zł

Projekt kierowany jest do 20 osób zagrożonych ubóstwem i poczuciem niskich kompetencji społecznych i zaradności życiowej oraz osób z ich otoczenia. Osoby te poprzez uczestnictwo w warsztatach z trenerem biznesu, psychologiem, dietetykiem, kreatorem ogrodów i specjalistą od aktywności ruchowej poszerzą swoje kompetencje uniwersalne i korzystając ze wskazówek, będą podejmowali działania w przestrzeni niedyrektywnej w celu stworzenia ogrodu dającego możliwość wielosensorycznego oddziaływania na rozwój dzieci wieku przedszkolnym i stanowiącym środowisko przyrodnicze pozytywnie wzmacniające  mikroklimat osiedla, tworzącym przestrzeń dla żywej edukacji. Termin realizacji: od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Warsztat 1 – poznanie zasad pracy projektowej
– Warsztat 2 – bioróżnorodność warunkiem zdrowia psychofizycznego człowieka
– Warsztat 3 – tworzenie miejsc relaksacji w najbliższym otoczeniu ze szczególnym podkreśleniem roli przyrody
– Warsztat 4 – piramida żywnościowa XXI wieku ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie roślin pochodzących z samouprawy (np. zioła)
– Warsztat 5 – aktywność fizyczna gwarantem dobrostanu
– Warsztat 6 – rola zmysłów w rozwoju człowieka ze zwróceniem uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne człowieka na każdym etapie życia
– Strefy ogrodu o wyznaczonym oddziaływaniu na rozwój umysłowy – plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ogród ziołowo – warzywny, kwietna łąka, relaksacja wśród traw, mini las, kwietniki
– Spotkanie integracyjne – prezentacja efektów działań uczestników projektu

 

23.
3/G/2020/003
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. ST. BM
Tytuł: Trzeźwienie przez kulturę 2
Kwota wsparcia: 49.972,00 zł

Celem ogólnym jest podniesienie kompetencji społecznych, efektywności społecznych, emocjonalnych oraz podniesienie aktywizacji społecznych dla mieszkańców Włocławka, którzy są uzależnieni i współuzależnieni od alkoholu. Wsparciem zostaną objęci 24 mieszkańcy w wieku od 18 do 70 lat (12 osób, w tym 5K i 7M, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 12 osób, w tym 7K i 5M, z ich otoczenia). W okresie 1 października 2020 do 31 kwietnia 2021 osoby uzależnione od alkoholu czy narkotyków oraz osoby współuzależnione, czyli ich rodziny i bliscy otrzymają wsparcie, co poprawi i podniesie ich jakość życia społecznego, emocjonalnego i psychicznego, przyczyni się do rzucenia nałogu oraz podniesienie możliwości rozwoju ludzi zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem oraz ich rodzin.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Zajęcia z terapeutą uzależnień
– Zajęcia z doradcą od spraw kryzysowych
– Zajęcia z psychologiem
– Zajęcia z socjoterapeutą
– Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, ukulele, wspólne śpiewanie, karaoke
– Zajęcia z trenerem personalnym
– Konsultacje z psychiatrą
– Konsultacje z prawnikiem
– Zajęcia fitness, trener personalny, zumba
– Warsztaty florystyczne – świąteczne
– Impreza integracyjna, karaoke dla mieszkańców Włocławka
– Kino plenerowe dla lokalnej społeczności
– Kolacja wigilijna
– Śniadanie wielkanocne

 

24.
3/G/2020/004
Stowarzyszenie Amazonki
Tytuł: Senior uczący się i aktywny
Kwota wsparcia: 49.346,00 zł

W okresie od 1 września 2020 do 31 marca 2021 30-stu Seniorów, w tym 27 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (23K i 4M) oraz 3 osoby z ich otoczenia (3K), podniesie swoją aktywność społeczną poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, podniesienie kompetencji społecznych uczestników, wzrost aktywności fizycznej uczestników, w szczególności osób niepełnosprawnych, propagowanie wolontariatu oraz animacji społecznej na obszarze LSR oraz nawiązanie więzi społecznych.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Warsztaty informatyczne
– Warsztaty psychologiczne
– Warsztaty manualne
– Warsztaty z wizażu
– Zajęcia sportowe – gra w kręgle, wspólne wędrówki z kijkami
– Warsztaty kulinarne
– Wyjazdy integracyjne – Kłóbka, Golub Dobrzyń, Wólka k/Aleksandrowa
– Impreza integracyjna dla społeczności lokalnej

 

25.
3/G/2020/005
Klub sportowy Be Active
Tytuł: Aktywny Senior
Kwota wsparcia: 40.966,00 zł

Projekt ma na celu zaktywizowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po 55 roku życia poprzez zajęcia sportowe oraz poprawić samozadowolenie ze swojego zdrowia oraz ogólnej sprawności fizycznej, a także poprawić umiejętności posługiwania się smartfonem i komputerem. W projekcie weźmie udział 12 osób zagrożonych ubóstwem i 8 osób z otoczenia. Łącznie 20 osób. Termin realizacji: od 30 października 2020 do 30 maja 2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Moduł Fitness – zajęcia ruchowe dla kobiet i mężczyzn, kształtujące siłę, wytrzymałość i kondycję, zawierające profilaktykę upadków, bólów kręgosłupa
– Moduł Multisport – połączenie różnych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu sportowego, a także jazda na rowerze stacjonarnym, gra w tenisa stołowego, badmintona
– Moduł Cardio Tenis – zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego prowadzone w formie dostosowanej do wieku
– Moduł Nordic Walking – zajęcia cardio na wolnej przestrzeni
– Moduł Zmotywowany Senior – zajęcia kształtujące motywację i poprawiające samoocenę
– Moduł Nowoczesny Senior – zajęcia nauki obsługi smartfonów i komputerów
– Zajęcia otwarte z uczestnictwem w Turnieju Tenisowym, na które zostanie zaproszona dzieci i młodzież grająca w tenisa wraz z rodzicami

 

26.
3/G/2020/006
Nowoczesny Włocławek
Tytuł: Włocławek Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Kwota wsparcia: 49.360,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z ich otoczenia, poprzez prowadzenie zajęć zwiększających świadomość sprawczości, przygotowujących do podjęcia działalności gospodarczej, podnoszących samoocenę i  motywację oraz wpływających na wykształcenie pozytywnych nawyków zdrowego odżywiania i prowadzenia czynnego trybu życia. Termin realizacji: od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Indywidualne Doradztwo Zawodowe
– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
– Zajęcia Motywacyjne
– Szkolenia z Przedsiębiorczości
– Warsztaty Zdrowia
– Zajęcia z Dietetykiem
– Warsztaty Urody
– Spotkanie otwarte
– Zajęcia sportowe

27

5/G/2020/001
My School Centrum Szkoleniowo-Językowe Małgorzata Wiśniewska

Tytuł: Jestem na czasie! – kompetencje społeczne i e-kompetencje

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Celem projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyfrowym. Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i integracji społecznej, włączając w to również aktywizację online, niezwykle istotną w obecnych czasach, kiedy to kontakty osobiste zostały ograniczone, a wiele aktywności przeniosło się do Internetu.

W projekcie weźmie udział łącznie 20 osób (podzielonych na 2 grupy), które będą uczestniczyć w warsztatach i zajęciach grupowych oraz indywidulanych t.j:

– spotkanie indywidulane z coachem (2,5 godz./uczestnik)

– warsztaty grupowe makramy (6 godz./grupa)

– warsztaty grupowe kompetencji społecznych MaxieDISC (12 godz./grupa)

– warsztaty grupowe kompetencji e-społecznych (12 godz./grupa)

– zajęcia grupowe kompetencji językowych (32 godz./grupa).

Po zakończeniu warsztatów makramy uczestnicy przekażą swoje prace na wybrane lokalne aukcje charytatywne, co zwiększy ich integrację społeczną. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w niezbędne materiały do zajęć oraz tablet, które otrzyma na własność, aby efekty wypracowane podczas projektu wzmacniał po zakończeniu uczestnictwa.

28

5/G/2020/002
Liga Ochrony Przyrody

Tytuł: Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody

Kwota wsparcia: 47.240,00 zł

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodu – miejsca, w którym będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to do ich aktywizacji społecznej , grupy zagrożonej wykluczeniem. Ogród stanie się odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów i spędzenia czasu w otoczeniu kolorowych i pachnących kwiatów. Ideą ogrodu jest to, żeby mieszkańcy mogli poczuć się w nim jak w prywatnym ogrodzie.

Projekt przewiduje organizację warsztatów proekologicznych. Przeprowadzone zostaną w wersji teoretycznej (uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu) i zajęć praktycznych (taki ogród stworzą) oraz promującej inicjatywę.

29

5/G/2020/003
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM

Tytuł: Zielona Przystań

Kwota wsparcia: 46.200,00 zł

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka (4K i 8M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i edukacyjnej (m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia terapeuty zajęciowego, zajęć z trenerem personalnym, zajęć muzycznych, sportowych). Uzupełnieniem realizacji projektu będzie przeprowadzenie imprez integrujących lokalną społeczność. Kompleksowe wsparcie spowoduje rozwinięcie kontaktów między różnymi grupami oraz budowanie pozytywnych relacji miedzy społecznościami lokalnymi. Będzie ono miejscem spotkań aktywnych mieszkańców i posłuży do realizacji. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia:

– zajęcia z psychologiem; grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i indywidualne poradnictwo psychologiczne mające na celu wywołanie motywacji do integracji społecznej, rozwój osobisty poprzez oddziaływanie psychologiczne i psychospołeczne.

– Zajęcia z terapeuta uzależnień – analiza i diagnoza zaburzeń zachowania spowodowanego używaniem substancji psychoaktywnych, prowadzenie terapii psychoedukacyjnej, psychospołecznej i profilaktycznej.

– Zajęcia z terapeuta zajęciowym – rozpoznanie i diagnoza potrzeb bio-psych-społecznych. Prowadzenie terapii w oparciu o zainteresowania, potrzeby i możliwości UP, prowadzenie zajęć w ramach poprawy stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

– Zajęcia z trenerem personalny: spotkania grupowe i indywidualne wsparcie. Opracowanie planu treningu na podstawie oceny poziomu sprawności psycho- fizycznej, indywidualny dobór programu ćwiczeń oraz diety dla każdego uczestnika.

– Zajęcia muzyczne – kreatywne zajęcia muzyczne prowadzone, aby stworzyć podstawy do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych, oraz zachęcenia do dalszego kształcenia muzycznego i organizacji czasu, prowadzone metodą ćwiczeń, nauka gry na gitarze i ukulele.
– Kino plenerowe – 5 spotkań mające na celu podniesienie poziomu kultury, rozwoju zainteresowania sztuką.
– 3 Spotkania integracyjne – animacje, zabawy ruchowe, mające na celu aktywizację  ze społecznością lokalną.
W ramach terapii zajęciowej odbędą się warsztaty stolarskie na których, uczestnicy projektu w ramach integracji, współpracy i terapii własnoręcznie wykonają ławeczki/siedziska i stoliki ogrodowe. Uczestników projektu pracy stolarskiej będą uczyć wolontariusze jednocześnie sprawując nadzór nad bezpieczeństwem uczestników. W ramach zajęć z terenem personalnym odbywać się będą zajęcia sportowe prowadzone, aby podnieść ogólną sprawność i wydolność organizmu, zrozumienie potrzeby dbania o swoje zdrowie, oraz kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy będą mogli kontynuować ćwiczenia sportowe przez cały okres projektu w dowolnym czasie i tempie w siłowni plenerowej jak również w przygotowanej sali.

30

5/G/2020/004
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM

Tytuł: Zielone Ogrody

Kwota wsparcia: 49.958,00 zł

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa psychologicznego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego stylu odżywiania, tworzenia przedmiotów artystycznych, zdobycie zdolności krawieckich, tworzenie ziołowych ogrodów, miejsca w którym będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkań integracyjnych).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów:

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo indywidualne mające na celu wywołanie motywacji, rozwój osobisty, społeczny uczestników poprzez oddziaływanie psychologiczne i psychospołeczne.

– Warsztaty Hortiterapii, które podniosą wiedzę dotyczącą hodowli ziół, roślin, kwiatów i ich znaczenia ekologicznego. Założone zostaną kieszonkowe zielniki: ziołowe i kwiatowe na terytorium Parafii oraz tworzone będą „Ogrody w słoiku” i „Zielone bukiety”. Będą one stanowiły dla uczestników oraz społeczności lokalnej element nie tylko edukacyjny czy terapeutyczny, ale również relaksacyjny. Bardzo ważnym aspektem przeprowadzonych zajęć edukacyjno-praktycznych będzie dla uczestników możliwość́ przekazania społeczności lokalnej wiedzy, dotyczącej uprawy ziół i ich zastosowania w codziennym życiu.

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotny

– Warsztaty dietetyczne – zasady zdrowego żywienia, ogrody ziołowe, ich rola w życiu, profilaktyka lecznicza, śniadania na trawie.

– Warsztaty krawieckie „Kącik dla mnie i dla Ciebie”, których celem będzie integracja uczestników oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu szycia poprzez wykonanie przez uczestników prostych prac krawieckich za pomocą maszyny do szycia. Uczestnicy nauczą się sporządzania wykrojów i szablonów służących do uszycia prostych elementów takich jak poduszki, maskotki, zagłówki itp. Wykonane poduszki będą stanowiły siedziska i oparcia w „Zielonej Przystani”, natomiast maskotki będą przekazane dzieciom, które wezmą udział w pikniku integracyjnym na zakończenie projektu.

– Warsztaty rękodzieła artystycznego makrama, których celem przedsięwzięcia jest integracja uczestników poprzez wspólną naukę i tworzenie rękodzieła.

Moduł III Integracyjny

– „Zielona Przystań” – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

– „Śniadanie na trawie” – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

– „Piknik Rodzinny” na zakończenie projektu – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

– Wyjazd do Szczutkowa – Wyjazd integracyjny do gospodarstwa ekologicznego w Szczutkowie

31

5/G/2020/005

Fundacja NOVUM

Tytuł: SZKOŁA RADOŚCI

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie w okresie od 31.03 do 30.07.2021 r.

Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w konsekwencji budowanie zdrowych, sprzyjających wychowaniu więzi. U rodziców zostanie pogłębiona świadomość samego siebie, co w efekcie będzie sprzyjało pozytywnym kontaktom z dzieckiem, jak i otoczeniem. Obecność dzieci jest tak ważna w projekcie, gdyż dzieci uczą się poprzez „modelowanie”, czyli obserwowanie zachowań innych ludzi.

Warsztaty zostały podzielone na 10 tematycznych cykli z zakresu:

 1. Integracji
 2. Komunikacji
 3. Budowania więzi
 4. Zaspokajania potrzeb
 5. Wyrażania uczuć
 6. Wspólnych działań (część 1)
 7. Wspólnych działań (część 2)
 8. Terapii tańcem
 9. Terapii dotykiem
 10. Zdrowego trybu życia

32

5/G/2020/009
Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego

Tytuł: Scena bez barier

Kwota wsparcia: 49.900,00 zł

W ramach projektu Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zorganizuje cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami, które adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest aktywne włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. W projekcie weźmie udział 14. uczestników, a sam projekt realizowany będzie od 31 marca 2021r. do 30 września 2021r. (warsztaty: maj – wrzesień 2021r.). Warsztaty obejmują min. rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne. Zwieńczeniem zajęć teatralnych będzie wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział wezmą osoby z niepełnosprawnością. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia muzykoterapii, kurs wizażu, a także konsultacje logopedyczne i spotkania z psychologiem.

Warsztaty o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym będą realizowane przez pracowników Teatru oraz partnerów zewnętrznych. Poza wykwalifikowanymi specjalistami z poszczególnych dziedzin w organizacji zajęć będą pomagali wolontariusze – członkowie zespołów teatralnych: „SKENE” i „Teatru Ludzi Upartych”. Celem zajęć jest poprawienie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej, rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier emocjonalnych oraz integracja różnych grup społecznych.

33

5/G/2020/010
Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej

Tytuł: Centrum „AKTYWNY SENIOR 1”

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w okresie od 30.03.2021 roku do 31.07.2021 roku.

W zakresie ww. działań przewidziano:

 1. Działania indywidualne dla ON

– usprawniająco – aktywizujących (fizjoterapeuta, opiekun),

– działania edukacyjne (pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta).

– trening motywacyjny z psychologiem

Dla opiekunów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są przewidziane:

 1. Działania środowiskowe:

– warsztaty grupowe edukacyjne w grupach tematycznych z pielęgniarką, terapeutą, animatorem, pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą

III. Animacja Społeczno – Kulturalna przewiduje spotkania w Browarze B, Rejs statkiem po Wiśle, wizytę w Osadzie Popowo.

34
5/G/2020/011
Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej

Tytuł: Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”

Kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w okresie od 30.03.2021 roku do 31.07.2021 roku.

W zakresie ww. działań przewidziano:

 1. Działania indywidualne dla ON

– usprawniająco – aktywizujących (fizjoterapeuta, opiekun),

– działania edukacyjne (pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta).

– trening motywacyjny z psychologiem

Dla opiekunów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są przewidziane:

 1. Działania środowiskowe:

– warsztaty grupowe edukacyjne w grupach tematycznych z pielęgniarką, terapeutą, animatorem, pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą

III. Animacja Społeczno – Kulturalna przewiduje spotkania w Browarze B, Rejs statkiem po Wiśle, wizytę w Osadzie Popowo.