Aktualizacja dokumentów dotyczących naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-372 (nr naboru LGD 1/K/2020)

Ogłoszenie o naborze LGD Włocławek- świetlice aktualizacja 6.04.2020

Zasady wsparcia LGD Włocławek-świetlice aktualizacja 6.04.2020


Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze LGD Włocławek- świetlice

Zasady wsparcia LGD Włocławek-świetlice

Zał. nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał. nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał. nr 4 – Kryteria wyboru operacji i grantów

Zał. nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał. nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji

Zał. nr 7 – Karta wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 8 – Karta oceny zgodności projektu z LSR.

Zał. nr 8a – Karta oceny projektu wg. kryteriów lokalnych

Zał. nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał. nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu   NIEAKTUALNE

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu AKTUALIZACJA Z DN. 06.04.2020 r.

Zał. nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe   NIEAKTUALNE

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe   AKTUALIZACJA Z DN. 06.04.2020 r.

Zał. nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał. nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał. nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe w ramach Działania 11.1

Zał. nr 14 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał. nr 15 Regulamin pracy KOP EFS

Zał. nr 16 – Lokalna Strategia Rozwoju

Zał. nr 17 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał. nr 18 – Wzór wniosku o płatność