W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 2/G/2018.

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” – 2/G/2018/010, Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”

Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych. Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany jest w formule Klubu Młodzieżowego, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane będzie doradztwo rówieśnicze. Do Klubu zapraszamy dzieci i młodzież, w szczególności tę, którą nie zawsze stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta i regionu. Grupa objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze poprzez aktywne włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei), w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsparte zostanie warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu przekonają się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki, jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskają również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji społecznej.Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych, edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznają kulturowe i psychologiczne podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

I. SIECIOWE EKSPERYMENTY

• Skarbiec czy śmietnik? Internet jako źródło wiedzy i niewiedzy (fake news)

•Dlaczego robimy sobie selfie? Cyfrowy narcyzm

• Bezpieczni w necie? Oblicza cyberprzemocy

• Literatura – poziom 2.0. Fanfiction – nowe praktyki kulturowe cyfrowych tubylców

II. PRACOWNIA DZIENNIKARSKA

• Newsroom i co więcej? Praca redakcji radia i telewizji

• Tnij, sklejaj, opowiadaj. Montaż materiałów audio i wideo

• Świat w mgnieniu przesłony. Kuchnia fotoreportażu

• „By język giętki…”. Sztuka felietonu Jak pisać, by inni chcieli czytać? Warsztaty dziennikarskie i edytorskie

III. MEDIALNE WYBUCHY

• Język na sprzedaż. Mechanizmy reklamy

• Rządzić językiem. Władza i mechanizmy manipulacji społecznej

• Czy rzeczywistość jest ciekawsza od fikcji? Poetyka i psychologia paradokumentów (docuscript)

• Nowy rodzic – nowe dziecko. Whoiswho w wizerunkach współczesnej rodziny

IV. SUBSTANCJE FILMOWE I MUZYCZNE

• Dlaczego ludzie kochają się bać? Psychologia i antropologia horroru

• Kwiat i korzenie. Utwór muzyczny w kontekście epoki

• Od Heraklesa do Batmana. Herosi w kulturze

• I żyli długo i szczęśliwie? Filmy bez happy endu

• Tak różni – tak podobni. Warsztaty interkulturowości. Miłość i zemsta w filmie i serialu

V. SKŁADNIKI MIĘKKIE

• Jak Cię słyszą, tak Cię piszą. Techniki głośnego czytania

• „Lustereczko, powiedz przecie…”. Sztuka autoprezentacji • Zajęcia integracyjne

• Coaching rówieśniczy

Wartość projektu: 53.475,00 zł

Wielkość dofinansowania: 49.875,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2019 r. – 28.02.2020 r.

Link do strony projektu: http://fundacjavladislawia.pl/aktualnosci/projekt-strefa-dobrego-slowa-laboratorium-humanistyki-rekrutacja-do-projektu/

Projekt „Szlaban na nudę! Do dzieła! Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku praktycznie dla integracji społecznej” – 2/G/2018/003, Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku

Projekt jest skierowany głównie do uczniów zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także do ich bezpośredniego otoczenia. Działania o charakterze edukacyjnym wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Działania socjoterapeutyczne będą dostosowane do potrzeb i możliwości danego ucznia. Działania profilaktyczne promujące modę na życie bez uzależnień będą skierowane do uczniów. Działania mediacyjne pozwolą na bezpośrednie rozmowy między stronami i wypracowanie własnego, wspólnie akceptowalnego porozumienia w warunkach bezpiecznych, w obecności bezstronnego mediatora rówieśniczego. W projekcie zaplanowano szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów dobrane tak, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Zaplanowano również doszkalanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacji wykluczenia ucznia z grupy rówieśniczej, zajęcia dla rodziców niewydolnych wychowawczo -„SP23 dla rodziców”. Każde działanie jest skierowane na wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, promocję aktywności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego Uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznych. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie by dobrze poczuł się w grupie rówieśniczej. Zaplanowano zajęcia:

– „Matematyka Top 10” (2 grupy po 30 godzin) – zabawy matematyczne zachęcające do wspólnego liczenia przy użyciu niekonwencjonalnych technik matematycznych;

– „Uwaga Wybuchy” (1 grupa po 30 godzin) – warsztaty łączące zagadnienia z chemii i fizyki, podczas których uczniowie poznają praktyczne zastosowanie chemii i fizyki w życiu codziennym, odkryją, że chemia i fizyka są dookoła nas;

– „Do youspeak?” (2 grupy po 30 godzin) – zajęcia języka angielskiego przy użyciu metod aktywizujących np. metody Callana, uczniowie zostaną zachęceni do mówienia w języku obcym;

– „Podróż z kwiatami”(1 grupa po 30 godzin) – panel łączący wiedzę z biologii i geografii, podczas którego uczniowie wezmą udział w biegu na orientację, a jednocześnie poznają przyrodę w najbliższym otoczeniu;

– „Sprichstdu?” (1 grupa po 30 godzin) – zajęcia języka niemieckiego zachęcające uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności w praktyce i przełamywania barier językowych;

– „Praktycznie w rękach” (2 grupy po 30 godzin) – zajęcia poświęcone rozwijaniu umiejętności plastycznych, dekoratorskich, krawieckich itp., których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w życiu codziennym, zachęcanie uczniów do wspólnej pracy, pokazanie, że wspólna praca jest przyjemna;

– „Kalkulator, tablet, robot” (2 grupy po 30 godzin) – zajęcia z zakresu robotyki i elektroniki, które mają na celu doskonalenie umiejętności zarówno matematycznych, jak i informatycznych w ciekawy dla ucznia sposób; – „Wiesz gdzie jest Twój urząd?” (1 grupa po 30 godzin) – panel poświęcony kwestiom samorządności, zapoznaniem uczniów ze środowiskiem lokalnym;

– Trening Umiejętności Społecznych (4 grupy po 15 godzin) – zajęcia będą dostosowane do grupy, a jednocześnie zindywidualizowane, aby każdy z uczniów osiągnął 100% satysfakcji i zadowolenia z postępów;

– „Szkolny Mediator Rówieśniczy” (1 grupa po 30 godzin) – zajęcia których priorytetem jest przygotowanie uczniów do pełnienia roli mediatorów w swoim środowisku rówieśniczym i stworzenie szkolnej bazy mediatorów rówieśniczych.

– zajęcia dla rodziców „SP23 dla rodziców” – zajęcia mają na celu wzmocnić i zmotywować rodziców do działania. W zajęciach wezmą udział rodzice uczniów, biorących udział w zajęciach warsztatowych.

W projekcie zrealizowane będą zajęcia dla Rady Pedagogicznej na temat zagrożeń wynikających z wykluczenia ze społeczności oraz form i sposobów pomocy osobom dotkniętym ostracyzmem. Po szkoleniu nauczyciele będą mieli wiedzę na temat mechanizmów działania grupy, zapobiegania wykluczeniu z grupy rówieśniczej oraz umiejętności wprowadzenia dziecka wykluczonego do społeczności. W szkoleniu weźmie udział 20 nauczycieli, którzy pracują z dziećmi zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

Wartość projektu: 71.799,20 zł

Wielkość dofinansowania: 49.999,20 zł

Termin realizacji: 06.05.2019 r. – 30.06.2020 r.

Link do strony wnioskodawcy: http://www.sp23.wloclawek.pl/

Projekt „Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta” – 2/G/2018/014, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

Celem projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego (KM) „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”. Udział w zajęciach w KM wspomoże rozwój psychospołeczny uczestników, umożliwi wczesną identyfikację zachowań ryzykownych oraz wskaże możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego. W trakcie 6 m-cy uczestnictwa każdemu uczestnikowi zapewniona zostanie grupowa i indywidualna wielozakresowa pomoc oraz wsparcie prowadzące do rozwiązania istniejących problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym celem projektu jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb oraz przyczyni się do budowy więzi, relacji i integracji grupy w wieku adolescencji. Projekt Utworzenia Klubu Młodzieżowego „Osiągalnia” skierowany jest dla 12 osób (K-8, M-4) w wieku 14 – 18 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek, korzystających z pomocy MOPR w okresie od 14.05.2019 r. do 15.11.2019 r. W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1. wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – stała pomoc opiekuna klubu,

2. pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – zajęcia z doradcą zawodowym 3 spotkania po 2 godz.,

3. wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – zajęcia z socjoterapeutą 6 spotkań po 2 godz.,

4. zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – zajęcia z terapeutą uzależnień 3 spotkania po 2 godz.,

5. rozwój talentów i zainteresowań – zajęcia z instruktorem zajęciowym 8 spotkań po 2 godz.,

6. bezpieczne zachowania pro zdrowotne – zajęcia z pielęgniarką 3 spotkania po 2 godz.,

7. w celu wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem zostaną podjęte działania środowiskowe takie jak: wyjścia do kina, na kręgle, do MCDonald`s, dwie wycieczki do Malborka i Warszawy oraz ognisko. 

Wartość projektu: 23 147,08 zł

Wielkość dofinansowania: 21 336,16 zł

Termin realizacji: 15.05.2019 – 14.11.2019 r.

Link do strony projektu: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2281

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 3/G/2018.

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Włocławka”- 3/G/2018/003, Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (12 kobiet, 8 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.10.2019 r.

Uczestnicy projektu: 20 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami lub osoby, dla których ustalono III profil pomocy zamieszkujące we Włocławku, w tym: 12 kobiet i 8 mężczyzn.

Zakres wsparcia:

– określenie ścieżki reintegracji przy udziale psychologa i doradcy zawodowego (2godz./osoba);

– aktywizacja społeczna poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz. / osoba) i warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych ( 2 grupy 10-osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień);

– aktywizacja zawodowa poprzez warsztaty doradztwa zawodowego (2 grupy 10-osobowe x 2 dni x 6 godz./dzień ), pośrednictwo pracy (4 godz. / osoba), szkolenia zawodowe (60 godz.);

– staże zawodowe (3 m-ce).

Działania towarzyszące: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Planowane efekty:

– 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukująca pracę po opuszczeniu programu

– 5 osób (3K i 2M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);

– 8 osób (5K i 3M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrośnie aktywność społeczna

– 8 osób (5K i 3M) u których nastąpi postęp w aktywizacji społecznej – efektywność społeczna

– 5 osób (3K i 2M) – efektywność zatrudnieniowa

Wartość projektu: 157.734,40 zł

Wielkość dofinansowania: 149.046,40 zł

Termin realizacji: 01.05.2019 r. – 31.10.2019 r.

Informacja o projekcie: http://www.cezenit.pl/aktualnosci/403-aktywizacja-spoleczno-zawodowa

Projekt: „Włocławski Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej I” – 3/G/2018/002 – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej 20 mieszkańców miasta Włocławka (12K,8M), objętych LSR, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 30.01.2020 r. Dzięki realizacji projektu 20 mieszkańców miasta Włocławek objętych LSR, otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej (m.in.: w zakresie doradztwa psychologicznego i zawodowego, warsztatów kompetencji i umiejętności społ., szkoleń i staży zawodowych, pośrednictwa pracy). Uczestnicy projektu zdobędą szansę na powrót/wejście na rynek pracy, usamodzielnienie się, w konsekwencji uniknięcie wykluczenia społ. Udział w projekcie przyczyni się do integracji społecznej (włączenia społeczne) 20 mieszkańców miasta Włocławek objętych LSR, zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działania:

ETAP I-OKREŚLENIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI PRZY UDZIALE PSYCHOLOGA I DORADCY ZAWODOWEGO

1.Indywidualne Ścieżka Reintegracji

1)Diagnozę kompetencji społ. opracowanej przez psychologa

2)Indywidualny Plan Działania (IPD) opracowany przez doradcę zawodowego.

ETAP II – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

1.Indywidualne poradnictwo psychologiczne

2.Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

ETAP III – AKTYWIZACJA ZAWODOWA

1.Warsztaty doradztwa zawodowego

2.Pośrednictwo pracy

3.Szkolenia

4.Staże

Wartość projektu: 157 954,80zł

Wielkość dofinansowania: 149 954,80 zł

Termin realizacji: 01.08.2019 – 31.01.2020 r.

Informacja o projekcie: www.sise.cba.pl

Projekt: „Włocławski Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej II” – 3/G/2018/001 – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej 20 mieszkańców miasta Włocławka (12K, 8M), objętych LSR, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 29.02.2020 r. Dzięki realizacji projektu 20 mieszkańców miasta Włocławek objętych LSR, otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej (m.in.: w zakresie doradztwa psychologicznego i zawodowego, warsztatów kompetencji i umiejętności społ., szkoleń i staży zawodowych, pośrednictwa pracy). Uczestnicy projektu zdobędą szansę na powrót/wejście na rynek pracy, usamodzielnienie się, w konsekwencji uniknięcie wykluczenia społ. Udział w projekcie przyczyni się do integracji społecznej (włączenia społeczne) 20 mieszkańców miasta Włocławek objętych LSR, zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działania:

ETAP I-OKREŚLENIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI PRZY UDZIALE PSYCHOLOGA I DORADCY ZAWODOWEGO

1.Indywidualne Ścieżka Reintegracji

1)Diagnozę kompetencji społ. opracowanej przez psychologa

2)Indywidualny Plan Działania (IPD) opracowany przez doradcę zawodowego.

ETAP II-AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

1.Indywidualne poradnictwo psychologiczne

2.Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

ETAP III – AKTYWIZACJA ZAWODOWA

1.Warsztaty doradztwa zawodowego

2.Pośrednictwo pracy

3.Szkolenia

4.Staże

Wartość projektu: 157 954,80zł

Wielkość dofinansowania: 149 954,80 zł

Termin realizacji: 01.09.2019 – 28.02.2020 r.

Informacja o projekcie: www.sise.cba.pl

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 4/G/2018.

Projekt „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”- 4/G/2018/001, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku

Celem projektujest integracja 60 mieszkańców(45 kobiet, 15 mężczyzn), wraz z ich otoczeniem – 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) z wykorzystaniem zasobówprzyrodniczych miastapoprzez tworzenie OGRODÓW -miejsc w których beneficjenci będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to doaktywizacji społecznej grupzagrożonych wykluczeniem.Projekt wpisuje się dzięki temu w cel ogólny: Tworzenie warunków do włączenia społecznego orazwsparciemieszkańców Włocławka objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) .

Uczestnicy projektu: 60 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym – osoby powyżej 50 roku życia wraz z otoczeniem – 10, zamieszkujące we Włocławku.

Zakres wsparcia: – organizacja 5 warsztatów proekologicznych w 3 Domach Pomocy Społecznej. Warsztaty są adresowane domieszkańców Włocławka zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia. Przeprowadzonezostaną w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicypoznają podstawy stworzenia ogrodu, natomiast podczas zajęć praktycznych taki ogródstworzą.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

*warsztat 1 – zakładanie ogrodów (wybór roślin, miejsce, różnorodność biologiczna);

* warsztat 2 – zwierzęta w ogrodach;

* warsztat 3 i 4 – praktyczne tworzenie ogrodu (okres wiosenny i jesienny);

* warsztat 5 – podsumowanie projektu.

Wartość projektu: 45 105,00 zł

Wielkość dofinansowania: 42 650,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2019 – 31.01.2020 r.

Informacja o projekcie: https://wcee.org.pl/1_86_kieszonkowe-ogrody-dzielem-seniora.html

* warsztat 5 – podsumowanie projektu.

Projekt „Mocni razem – podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej” – 4/G/2018/003, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrodzonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. Projekt skierowany jest do 23 osób (20K, 3M) w tym: 9 osób – liderów społeczności lokalnej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 14 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 5 wolontariuszy, koordynator Klubu Wolontariatu, 4 organizatorów społeczności lokalnej, 3 liderki.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1. Działania warsztatowe w ramach projektu grantowego skierowane będą do 23 osób (20K,3M).

Na działania warsztatowe w projekcie składają się:

a. Warsztat pierwszej pomocy przedmedycznej, którego celem będzie zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (1 spotkanie 4 godz., 23 osoby).

b. Warsztaty z zakresu autoprezentacji, których celem będzie rozwinięcie umiejętności publicznego prezentowania własnych pomysłów i przekonań przez wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem tj.: organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu (2 grupy, 2 dnix6 godz.= 12 godz. – jedna grupa, razem 2 grupy 24 godz.).

c. Warsztaty antystresowe, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W warsztacie wezmą udział 23 osoby. Zajęcia będą odbywały się przez dwa dni po 6 godzin tj. razem 12 godz.

d. Warsztaty florystyczne, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z elementami terapii z roślinami oraz zapoznanie z podstawowymi akcesoriami florystycznymi i komponowaniem kompozycji florystycznych z żywych kwiatów. Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osóbtj. razem 18 godz.

e. Warsztaty techniki animacji, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi technikami animacji, takimi jak: animacja czasu wolnego, face painting, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży, seniorów, tworzenie balonowych konstrukcji, zabawy animacyjne przy użyciu chusty Klanza. Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osób tj. razem 18 godz.

f. Warsztaty kreatywne z wykonywania świec i mydeł, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi alternatywami spędzania czasu wolnego m.in. technikami zajęć kreatywnych.Odbędzie się 1 spotkanie 6 godz. dla 23 osób.

g. Warsztaty kreatywne z wyplatania makram. Celem warsztatów będzie zapoznanie liderów społeczności lokalnej i wolontariuszy z różnymi technikami zajęć kreatywnych, takimi jak makrama – umiejętność wyplatania sznurków bez użycia igieł, drutów lub szydełka. Odbędą się 2 warsztaty po 6 godz. Razem 12 godzin warsztatów dla 23 osób.

2. Działania środowiskowe

a. Wycieczka edukacyjno-integracyjna do ogrodu botanicznego, 23 osoby.

b. Anielskie spotkanie przy choince, 23 osoby oraz otoczenie – mieszkańcy miasta Włocławek.

Wartość projektu: 35.195,70 zł

Wielkość dofinansowania: 31.868,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.

Link do strony projektu: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2275

Projekt „Aktywni niepełnosprawni” – 4/G/2018/005, Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku

Projekt przewiduje realizację wskaźników opisanych w LSR w zakresie włączania społecznego poprzez wspieranie różnych form aktywizacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Wskaźniki działań przewidzianych do realizacji w projekcie pokrywają się ze wskaźnikami przedsięwzięcia. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w życie sportowe, kulturalne, turystyczne i poprawa jakości, poziomu życia osób z niepełnosprawnością dla godnego życia będzie naszym celem podczas realizacji tego projektu. Integracja będzie prowadzona poprzez zajęcia sportowe, wspólne wyjścia do teatru i kina, warsztaty z psychologiem, zajęcia manualne, spotkania integracyjne

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Ćwiczenia muzykoterapii 15 osób

2. Ćwiczenia relaksująco- sportowe 15 osób

3. Warsztaty zdrowego odżywiania dla grupy 20 osób

4. Warsztaty psychologiczne dla grupy 15 osób

5. Warsztaty manualne / rękodzieła/ dla grupy 15 osób

6. Wspólne wyjścia grup 20 osobowych do kina raz w miesiącu

7. Wspólne wyjścia grup 20 osobowych do teatru raz w miesiącu

8. Wyjazdy turystyczne 50 osób – Kruszwica-Inowrocław

9. Wyjazd aktywizujący do wioski tematycznej-50 osób

10. Spotkania integracyjne: organizacyjne, diagnozujące, podsumowujące przy kawie, herbacie, napojach, ciastku-70 osób

Wartość projektu: 44 795,00

Wielkość dofinansowania: 40 295,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.

Link do informacji o projekcie: https://www.facebook.com/AmazonkiWloclawskie/