Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławek objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 30.06.2023 r.

Miejsce realizacji projektu –  miasto Włocławek

LGD Miasto Włocławek otrzymało dofinansowanie w wysokości: 4 065 403,00 zł, wkład własny wynosi: 717 424,11 zł, całkowita wartość projektu: 4 782 827,11 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0019/17.

Projekt dotyczy stworzenia warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławek objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Wybór projektów objętych grantem – działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy;
  2. Wybór projektów objętych grantem – działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
  3. Wybór projektów objętych grantem – działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa;
  4. Wybór projektów objętych grantem – włączenie społeczne poprzez m.in. usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej;
  5. Wybór projektów objętych grantem – działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Grupę docelową stanowi 585 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR oraz 20 osób otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.