Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2021

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-417/21

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: – świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).

CEL OGÓLNY LSR: 1. Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławek, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023;

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku;

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

(Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 1b) PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD.

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie mieszkające, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, na terenie obszaru LSR.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Gminę lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze. Minimalna ilość punktów przyznanych podczas oceny wniosków –38 pkt. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 500 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 000 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać 20.05.2021 do 07.06.2021 r. do godz.16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2021 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć w terminie naboru do biura LGD Miasto Włocławek (decyduje data wpływu do biura LGD): ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek, w godzinach pracy biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00.

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż 31.07.2022 r.

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców miasta Włocławka objętych Lokalną Strategią Rozwoju co do zasady należy realizować na obszarze miasta Włocławka.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie miasta Włocławka przez cały okres realizacji projektu aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD Miasto Włocławek. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 729 767 931.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie: www.lgdwloclawek.pl, w biurze LGD Miasto Włocławek oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze LGD Włocławek- świetlice

Zasady wsparcia LGD Włocławek-świetlice

Zał nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał nr 4 – Kryteria wyboru operacji i grantów

Zał nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji

Zał nr 7 – Karta wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie

Zał nr 8 – Karta oceny zgodności projektu z LSR.

Zał nr 8a – Karta oceny projektu wg. kryteriów lokalnych

Zał nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe

Zał nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe w ramach Działania 11.1

Zał nr 14 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał nr 15 Regulamin pracy KOP EFS

Zał nr 16 – Lokalna Strategia Rozwoju

Zał nr 17 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał nr 18 – Wzór wniosku o płatność