Aktualizacja dokumentów dotyczących naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-371/20 (nr naboru LGD 2/K/2020)

Ogłoszenie o naborze LGD Włocławek aktyw. akt. 6.04.2020

Zasady wsparcia LGD Włocławek-aktywizacja akt. 6.04.2020

 


Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze LGD Włocławek- aktywizacja

Zasady wsparcia LGD Włocławek-aktywizacja

Zał. nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał. nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał. nr 4 – Kryteria wyboru operacji i grantów

Zał. nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał. nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji

Zał. nr 7 – Karta wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 8 – Karta oceny zgodności projektu z LSR.

Zał. nr 8a – Karta oceny projektu wg. kryteriów lokalnych

Zał. nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał. nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu    NIEAKTUALNY

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu   AKTUALNY

Zał. nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe    NIEAKTUALNA

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe      AKTUALNA

Zał. nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał. nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał. nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1

Zał. nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa

Zał. nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Zał. nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał. nr 17 Regulamin pracy KOP EFS

Zał. nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał. nr 19 – Informacje przedst. przez wnioskodawców w celu uznania kwalifikacji

Zał. nr 20 – Lokalna Strategia Rozwoju

Zał. nr 21 Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał. nr 22- Standard Indywidualnego Planu Działania

Zał. nr 23 – Wzór wniosku o płatność