Od 01.05.2023 r. realizujemy projekt nr RPKP.11.01.00-04-00014/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.040.2022 o dofinansowanie Projektu „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II” z dnia 16.05.2022 r.

Na posiedzeniach Zespołu Ekspertów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków pilotażowych i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 1/P/2023, do Listy rankingowej – Listy projektów wybranych do realizacji wpłynęło pismo odwoławcze, któremu nadano znak sprawy w LGD nr 1/Odwołanie/1/P/2023.

W ramach otrzymanego dofinansowania realizowany będzie pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący działania na rzecz wyłonienia najciekawszych i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nie realizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną Listą rankingową:

Lista-rankingowa-–-Lista-projektów-wybranych-do-realizacji

Kategorie: Wpisy