Informujemy, że LGD Miasto Włocławek rozpoczęło realizację nowego projektu: „Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II

LGD Miasto Włocławek otrzymało dofinansowanie w wysokości: 397 337,50 zł, wkład własny wynosi: 20 912,50 zł, całkowita wartość projektu: 418 250,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie wyboru i realizacji min. 4 pilotaży nowych typów projektów związanych z realizacją najciekawszych i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym na perspektywę 2021-2027 w mieście Włocławek w okresie do 31.12.2023 r.

W ramach otrzymanego dofinansowania realizowany będzie pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący działania na rzecz wyłonienia najciekawszych i najlepszych pomysłów związanych z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nie realizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Opis projektu:

opis projektu Pilotaże dla rozwoju społecznego miasta Włocławek II

 

Kategorie: Wpisy