Szanowni Państwo,

w związku z pandemią wywołaną chorobą COVID-19 oraz stanowiskiem ministerstwa w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych z środków UE, zaszła konieczność aktualizacji wzorów umów o dofinansowanie projektów. Zmiany dotyczą zał. nr 10 oraz zał. nr 10a do konkursu numer 1/K/2020 oraz 2/K/2020

Zakres zmian:

1. zmieniona została definicja siły wyższej;

2. wprowadzony został obowiązek niezwłocznego zgłoszenia IZ RPO WK-P oddziaływania siły wyższej na projekt oraz uzgodnienia niezbędnych działań naprawczych;

3. w przypadku wystąpienia siły wyższej umożliwiono składanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w terminie uzgodnionym z Instytucją IZ RPO w siedzibie tej instytucji lub pocztą z notarialnym poświadczeniem;

4. wprowadzono nowe warunki natychmiastowego rozwiązania umowy w związku z oddziaływaniem na projekt siły wyższej (spójność z EFRR);

5. zaktualizowano metryki aktów prawnych;

6. w „Oświadczeniu uczestnika projektu” (załącznik do umowy) uaktualniono adres inspektora ochrony danych osobowych.

Poniżej zaktualizowane załączniki:

Zał nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu aktualizacja 06.04.2020

Zał nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe aktualizacja 06.04.2020

 

Kategorie: Wpisy