Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2019

 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Cel ogólny:

Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Cel szczegółowy:

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 50 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.09.2019 roku od godz. 8:00 do 21.10.2019 roku do godz. 17:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2019 roku.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które jest dostępne na stronie https://archiwum.lgdwloclawek.pl/nabory-wnioskow/nabory-2019-r/nabor-2-g-2019/ oraz w biurze LGD Miasto Włocławek.

Kategorie: Wpisy