Poniżej przedstawiamy interpretację kryterium zgodności z LSR – kryterium A.6Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na dany konkurs”:

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o powierzenie grantu, może wystąpić maksymalnie dwa razy.
W przypadku wnioskodawcy, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. W przypadku wnioskodawcy, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego naboru, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego naboru, w imieniu tej jednostki.
UWAGA:
Złożenie wniosku o powierzenie grantu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku o powierzenie grantu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o powierzenie grantu.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o powierzenie grantu złożonych w odpowiedzi na nabór.

Kategorie: Wpisy