Jeśli chcesz pobrać dokument, kliknij w tekst. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki: 

4. Kryteria wyboru operacji i grantów;
5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców
6. Pomocnicze dokumenty do realizacji naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu
7. Katalog stawek maksymalnych;
8. Wzór pełnomocnictwa;
9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu;
10. Instrukcja Generatora;
11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
12. Zasady udzielania doradztwa
13.  Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS
14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS
15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dn. 24.10.2016 r.
16. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
17. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
18. Minimalne standardy pracy klubu młodzieżowego
19. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail do korespondencji projektowej

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

Kategorie: Wpisy