Ogłoszenie o naborze 

1. Wzór wniosku o  powierzenie grantu


2. Wzór umowy  o powierzenie grantu z załącznikami


3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu;

4. Kryteria wyboru operacji i grantów;

5. Procedura wyboru  i  oceny  Grantobiorców

6. Pomocnicze dokumenty do realizacji  naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu

7. Katalog stawek maksymalnych  

8. Wzór pełnomocnictwa  

9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu  

10. Instrukcja Generatora  

” width=”400″>

11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek  

12. Zasady udzielania doradztwa  

13. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS  

14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS  

15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dn. 24.10.2016 r.  

16. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail do korespondencji projektowej  

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 

Kategorie: Wpisy