Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 27 i 28 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych. Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki: 27.06.2018 od godz. 15.30 Koszty kwalifikowane Przykładowy katalog kosztów: • Okres kwalifikowalności • Jak należy rozumieć kwalifikowalność uczestnika projektu? Rodzaje kosztów: • Bezpośrednie • Pośrednie, katalog kosztów pośrednich oraz ich wyliczenie w budżecie projektu Zatrudnienie w projektach: • Formy zatrudnienia • Czy wszystkie osoby realizujące projekty są personelem projektu? • Limit i ewidencja godzin pracy, kogo dotyczy? • Formy ewidencjonowania godzin pracy • Wysokość wynagrodzeń w projektach – punkty odniesienia. • Wolontariat • Zatrudnienie zespołu zarządzającego • Usługi zewnętrzne – jak należy je rozumieć? Wkład własny w projektach: • Kto i w jakiej formie może wnosić wkład własny? • Uzasadnienie Cross-financing oraz środki trwałe: • Jaki poziom dofinansowania mogą stanowić • Jakie kategorie wydatków objęte są nimi • Uzasadnienie poniesienia tych kosztów VAT w projektach Trwałość projektu – jak należy ją rozumieć? 28.06.2018 godz. 08.00 Kiedy i wg jakich zasad powinniśmy wydatkować środki w projektach? Limity kwot określające zasady wydatkowania: • Rozeznanie rynku • Zasada konkurencyjności Kiedy ustalamy wartość zamówienia? Kiedy nie musimy stosować zasad wydatkowania, np.: • Uproszczone metody rozliczania • Jeden wykonawca… Aspekty społeczne w stosowaniu zasady konkurencyjności. Jakiego rodzaju zamówień dotyczą? W jaki sposób je określać? Oferty: • Kryteria wyboru • Terminy • Oferty częściowe Upublicznienie informacji o zamówieniu, w tym wyborze oferty Dokumentowanie dokonania rozeznania rynku oraz zastosowania zasady konkurencyjności. Protokół z postępowania i zawarcie umowy. Szkolenia odbędą się w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. Podczas szkolenia będzie zapewniona przerwa kawowa, lunch i materiały szkoleniowe. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Alina Szklaruk – Trener i doradca. Od ponad 20 lat realizuje projekty finansowane z różnych źródeł (m.in. PHARE, USAID, PIW Equal, PO KL, Funduszy EOG). Od 13 lat prowadzi warsztaty i szkolenia. Posiada uprawnienia trenerskie poświadczone m.in. egzaminem trenerskim zdanym w 2003 roku w ramach Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, certyfikatami trenera i doradcy kluczowego w ROEFS w Warszawie. Przeprowadziła ponad 2 500 godzin szkoleń oraz 600 godzin doradztwa z zakresu opracowania i rozliczania projektów, w tym innowacyjnych. Ponad 5 lat była trenerem i doradcą kluczowym w ROEFS Warszawa. Animowała tworzenie partnerstw wielosektorowych. W latach 2012-2014 była członkiem Mazowieckiej Regionalnej Sieci Tematycznej, której zadaniem była ocena strategii oraz produktów opracowanych w projektach innowacyjnych PO KL. Od 2013 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych przy Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury. Współtworzyła i aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Od 2009 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Aby zarejestrować swój udział w szkoleniu, wystarczy przesłać informację drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kategorie: Wpisy