Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące realizacji projektów unijnych. Spotkania będzie dotyczyło następującej tematyki: 25.06.2018 godz. 15.30 – 6 h Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020. 1. Wprowadzenie do zagadnienia, podstawowe pojęcia związane z politykami horyzontalnymi UE. 2. Prawne gwarancje równości, zapoznanie uczestników z kluczowymi dokumentami prawnymi i obowiązującymi wytycznymi. 3.Obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady równości w projektach współfinansowanych z FE – proces oceny pod kątem polityk horyzontalnych w tym Standard Minimum, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Dostępność Plus, Mechanizm Racjonalnych Usprawnień, Koncepcja Uniwersalnego Projektowania, zgodność z dokumentami strategicznymi. 5. Gdzie szukać i jak znaleźć potrzebne informacje 6.Sesja pytań i odpowiedzi 7.Podsumowanie i zakończenie szkolenia 26.06.2018 godz. 08.00 – 6 h O czym trzeba wiedzieć i o czym nie można zapomnieć informując i promując projekty FE: zasady informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE. 1. Wprowadzenie do zagadnienia, prezentacja obowiązujących wytycznych 2. Informacja i promocja – prawo czy obowiązek: kogo jak i kiedy informować/ jak sprawozdawać. 3.Planowanie działań informacyjno- promocji na etapie wniosku aplikacyjnego 4.Obowiązek informacyjny zgodny z politykami horyzontalnymi UE 5. Gdzie szukać i jak znaleźć potrzebne informacje – prezentacja dostępnych źródeł 6.Sesja pytań i odpowiedzi 7. Podsumowanie i zakończenie Szkolenia odbędą się w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. Podczas szkolenia będzie zapewniona przerwa kawowa, lunch i materiały szkoleniowe. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Paulina Wolfram, certyfikowana trenerka (Akademia trenerska TROP) i działaczka III sektora, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów informacyjno-promocyjnych nt. funduszy europejskich tj. Euro na sport, Euro na kulturę; Centrum Kompetencji NGO; członek komisji oceny projektów UM z ramienia III sektora (nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; sport i kultura fizyczna); wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie horyzontalnej polityki równości w projektach UE; trenerka Ministerstwa Rozwoju w projekcie szkoleniowo-informacyjnym dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 20014-2020. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym wysokobudżetowych projektów współfinansowanych ze środków UE, m. in. realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju; posiada doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie ponadnarodowym. Aby zarejestrować swój udział w szkoleniu, wystarczy przesłać informację drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kategorie: Wpisy