Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek zwraca się z prośbą o złożenie oferty na obsługę finansowo-księgową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.  

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej  Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek w zakresie:
1)        prowadzenie księgowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
2)       należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych;
3)        prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnianie ich do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne;
4)        rejestracja operacji gospodarczych i finansowych;
5)        sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych i kasowych;
6)        dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych;
7)        sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS w tym m. in. odprowadzanie składek, regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych;
8)        prowadzenie spraw kadrowych, w tym m. in. prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie list płac i wypłata wynagrodzeń;
9)        prowadzenie tabel amortyzacyjnych, wyceny środków trwałych, ewidencji składników majątkowych oraz zagadnień inwentaryzacji i kasacji;
10)     współpraca w zakresie opracowywania i wykonania budżetu LGD Włocławek;
11)     sporządzanie pism związanych z działalnością finansowo-księgową LGD Włocławek;
12)     pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów w zakresie finansowym;
13)     sporządzanie wniosków o płatność w zakresie finansowym.
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania usługi  – styczeń 2018 r. – grudzień 2018 r.
Zleceniodawca i Wykonawca będą się komunikować w siedzibie Stowarzyszenia osobiście,  za pomocą e-maila lub telefonu.
Forma wynagrodzenia:
Wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości.
Kryteria oceny oferty:
1. Kryteria oceny oferty: cena – 70%, kwalifikacje – 30%
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy
założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.
3. Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1).
 2. Do formularza należy dołączyć:
– certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
– polisa ubezpieczeniowa dotycząca działalności podmiotu w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym;
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby niniejszego postępowania danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
– opis doświadczenia potwierdzony referencjami.
 1. W przypadku wyboru oferty Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Niedozwolone jest dzielenie przedmiotu zamówienia.
 6. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca
 7. Oferty, które wpłyną do biura po terminie, nie będą rozpatrywane.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 9. Zamawiający – w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania – nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 10. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 70% – cena, 30% – doświadczenie.
 11. Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w biurze Stowarzyszenia.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób: osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania ul. Piekarska 6, za  pośrednictwem poczty, kuriera ul. Żabia 12 A, 87-800 Włocławek lub drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl .
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Anna Jóźwiak – Dyrektor Biura LGD nr tel. 729767931.

Dokumentacja wraz z załącznikiem do ściągnięcia : http://docdro.id/mvrrV02

Kategorie: Wpisy