W dniu 28 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek” Nr RPKP.11.01-04-0019/2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020. Stronę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu reprezentowała Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Pani Krystyna Żejmo – Wysocka oraz Skarbnik Województwa Dyrektor Departamentu Finansów – Pan Paweł  Adamczyk. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek reprezentował Prezes Zarządu – Pani Ewelina Brodzińska oraz Wiceprezes Zarządu – Pani Katarzyna Balcer.
Celem projektu jest tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 30.06.2023 r.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2023 r.
Wartość projektu: 4 782 827,11 zł.
Wartość dofinansowania: 4 065 403,00 zł.
Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania z Urzędem Marszałkowskim procedur niezbędnych do uruchomienia konkursów grantowych. Wszystkie informacje związane z uruchomieniem naborów w I półroczu 2018 r,. będą zamieszczone na stronie internetowej LGD oraz Facebooku.

Kategorie: Wpisy