Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający na członków Rady LGD. Poszukujemy przedstawicieli wszystkich sektorów (publiczny, NGO i społeczny oraz mieszkańcy), o ile osoba kandydująca spełnia wymagania dotyczące ekspertów oceniających wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czyli spełnia łącznie następujące kryteria:

– korzysta z pełni praw publicznych
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych
– niekaralność za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe
– wykształcenie wyższe
– posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
– doświadczenie w realizacji lub przygotowaniu projektów lub programów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych EFS
– posiada wiedzę w zakresie celów i zasad finansowania instrumentu RLKS w ujęciu RPO WK-P na lata 2014-2020,
– znajomość aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu RLKS
– doświadczenie w pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Prosimy o zgłaszanie kandyduj na załączonym formularzu do dnia 11 grudnia br. mailowo bądź osobiście do Biura LGD ul. Piekarska 6, lgd.wloclawek@wp.pl. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 505 991 392.
Formularz dla kandydatów znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.lgdwloclawek.pl/2017/09/nabor-ekspertow-oceniajacych-wnioski.html.
Kategorie: Wpisy