W dniu 06.11.2017 roku LGD Miasto Włocławek pragnie rozpocząć konsultacje społeczne dotyczące zmiany dokumentów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 07.12.2017 roku (30 dni) na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD):

Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl
Adres Biura LGD: ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek
 Konsultowane dokumenty wraz z kartą konsultacji zostały zamieszczone na portalu stacja-konsultacja.pl oraz stronie internetowej lgdwloclawek.pl

Konsultacje prowadzone będą zgodnie z „Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i grantów”. Proponowane zmiany wynikają ze zmiany wskazanych w dokumentach zewnętrznych, czyli Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszone przez Państwa uwagi zostaną omówiona na Walnym Zebraniu Członków, na którym to spotkaniu dokumenty zostaną przyjęte.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące dokumenty:
1)    Lokalna Strategia Rozwoju
2)    Regulamin Rady wraz z załącznikami:
3)    Kryteria wyboru operacji i grantów
4)    Procedura wyboru operacji w ramach LSR

Zachęcamy do konsultacji !!!
Zarząd i Biuro LGD

Kategorie: Wpisy