Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku ul. Łęgska 20.

Planowany porządek obrad:

1.           Otwarcie zebrania

2.           Sprawdzenie quorum

3.           Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD Miasto Włocławek

4.           Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków LGD Miasto Włocławek

5.           Wybór Protokolanta zebrania 

6.           Przyjęcie porządku obrad

7.           Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków

8.           Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dn. 22 czerwca 2017

9.           Przyjęcie zmian w kryteriach wyborów operacji w ramach LSR – wnioski z konsultacji społecznych

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady

11.       Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia

12.       Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia

13.       Wolne wnioski

14.       Zakończenie spotkania.
Kategorie: Wpisy