Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12A.
Planowany porządek obrad:
1.       Otwarcie zebrania
2.       Przyjęcie porządku obrad
3.       Wybór Protokolanta zebrania, członków Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej
4.       Przedstawienie  decyzji Zarządu Stowarzyszenia  w sprawie skreśleń z listy członków
5.       Przedstawienie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek i podjęcie uchwały w tej sprawie
6.       Udzielanie członkom Rady i Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków na wniosek Komisji Rewizyjnej
7.   Podjęcie uchwały konwalidacyjnej dotyczącej zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
9.       Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia
10.   Wolne wnioski
11.   Zakończenie spotkania.
Kategorie: Wpisy